Yağ Yakan Egzersizler

inceltme egzersizleri 298x300 Ya? Yakan Egzersizler

Kalbinizi pompalay?n
Kalbi çal??t?ran kardiyovasküler egzersiz program? ya?lar? yakman?z? sa?lar. Yürüyü? mükemmel bir egzersizdir. Düzenli ve tempolu yürüyen insanlar ya?lar?ndan ve sarkmalardan kolayl?kla kurtulabilir. K?sa süreli yürüyü?ler çok fazla etkili olmaz. Haftada 2 gün yürüyorsan?z 3 güne ç?kar?n. E?er 30 dakika ko?uyorsan?z bunu 45 dakika yap?n.

Ara egzersizler, hafif egzersiz yapanlar?n daha fazla ya? yakmalar?n? sa?lar. 5 dakika yürüyüp 5 dakika ko?un. Bu ?ekilde devam edin. Bu strateji daha fazla ya? ve kalori yakman?z? sa?layacak. Yapt???n?z yürüyü? ve egzersizlerin aral?klar?n? s?kla?t?rman?z, say?s?n? art?rman?z daha fazla kalori ve ya? yakman?z? sa?lar.

A??rl?k kald?r?n ya da di?er güçlendirici egzersizleri yap?n
Haftada 3 kez yar?m saat a??rl?k çal???rsan?z sarkmalar? önlersiniz. E?er ba?lang?ç a?amas?ndaysan?z önce sarkmalar? kontrol alt?na almal?s?n?z. 2 a??rl?k kald?rma dersi i?inize yarayabilir. E?er sarkmalar? kontrol alt?na ald?ysan?z haftada bir 2 a??rl?k dersi kontrol etmenizi sa?layacakt?r. Bu konuda akl?n?z kar??t?ysa ve di?er sarkan bölgelerinizin de toparlanmas?n? istiyorsan?z e?iticinizden yard?m alabilirsiniz.

Süpürge al?n tutun ve ba??n?z?n üstüne kadar kald?r?n. Sa?a ve sola do?ru hareket ettirin. Tekrarlad?kça s?k?la?may? hissedecek ve bu hareketi seveceksiniz. A??rl?k egzersizi boyunca maksimum ya? yakmak için her egzersizi 12-15 aras?nda tekrarlamal?s?n?z. Erkeklerin ise bir hareketi 8 ile 12 aras?nda tekrarlamas? yeterli.

??nav egzersizi
Sarkmalardan kurtulmak için insanlar sürekli ??nav hareketi yapmay? planlar. Bu hareket kar?n ve bel çevresi ya?lardan kurtulman?z? sa?lar. Ayn? ?ekilde bu ?ekilde oturup kalkmak basenlerdeki ya?lar? eritir.

Incoming search terms:

  • yağ yakan egzersizler
  • en çok yağ yakan egzersizler
  • ya yakan egzersizler
  • yağları yakan egzersizler

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi − 2 =

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>