Ters İlişkiye Girmek

TERS (ANAL) ?L??K?
Ters ili?kide penisin vajina de?il de anüs yada makat ad?n? verdi?imiz yere sokulmas?d?r. Anüs, sinirler, halkasal kaslar yap?lardan olu?mu? bir yer oldu?undan oldukça nazik bir bölgedir. Hassas bir yap?ya sahip olan anüsle yap?lan ili?ki kad?n ve erkekte negatif etkilere sebep olmaktad?r.

Anal ili?kide erke?in cinsel organ? daha korumal? oldu?undan, enfeksiyon riski kad?nlara göre daha azd?r. Ters ili?ki sonras?, sekse, vajina yoluyla devam edilmesi çok ciddi enfeksiyonlara neden olur.

TERS ?L??K? VE ?SLAM

?slam dini de anal ili?kiyi ayetlerin ?????nda kesinlikle yasaklamaktad?r. Kur’an ayetleri bu konuda “O s?k?nt?l? bir ?eydir. ”Ayba?? halinde kad?nlardan uzak durun, temizlenmelerine kadar onlara yana?may?n. Ama temizlendikleri zaman, Allah’?n size buyurdu?u yoldan onlara yakla??n. Allah çok tövbe edenleri sever ve çok temizlenenleri sever.” ?ekline ifade edilmektedir.

Yine “Kad?nlar?n?z, sizin için bir tarlad?r. O halde tarlan?za diledi?iniz gibi var?n ve kendiniz için ileriye haz?rl?k yap?n. Allah’tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O’nun huzuruna varacaks?n?z. Ey Muhammed, müminleri müjdele!” (2, 223) Bu ayette de Kur’an’da cinsî münasebetin ana hedefi neslin devam? oldu?u aç?klanm?? ve kad?n?n vajinas? olmak ?art?yla, ili?kinin ?ekil aç?s?ndan serbest b?rak?ld??? bildirilmi?tir.

Birkaç hadiste de Peygamber Efendimiz: “Han?m?na d??k? yerinden yakla?an kimse lanete u?ram??t?r.” buyurur. Ba?ka bir hadislerinde de: “Erke?e veya kad?na arka yoldan yakla?an kimseye Allah, rahmet bak???yla bakmaz” buyururlar.

??te bugün ki t?bb?n söyledikleri ;

* Kad?n?n makat?ndaki bakteriler penisten içeri girerek, prostat veya idrar torbas? gibi organlara ilerler. Bu nedenle hastal?k olu?turabilir.
* Uzmanlar anal ili?kide, AIDS ve di?er cinsel hastal?klar?n bula?ma riskinin iki kat artt???n? belirtmektedirler.
* Anüsten yap?lan bir ili?kide kad?nda ?iddetli ac? ve ili?ki sonras? a?r?lar, kanamalar ve y?rt?lmalar meydana gelebilir. Ameliyata kadar giden sorunlar olabilmektedir.
Sadece bu faktörler aç?s?ndan de?il, yan? s?ra erkek ve kad?n için cinsel yolla bula?an hastal?klara davetiye ç?karmas? demektir.
Makattaki tahri?e ba?l? olarak hemoroit olu?umu görülebilir.
Zaman içinde anüste bir gev?eklik ortaya ç?kabilir ve bu sebeple kad?n d??k?s?n? kaç?r?r duruma gelebilir.
Bu ili?ki tarz?, psikolojik olarak kad?na huzursuzluk vermekte ve suçluluk duygusu uyand?rmaktad?r.

?

Incoming search terms:

  • ilikiye girmek
  • anüsten ilişkiye girmek
  • ters iliskiye girmek
  • makattan ilişkiye girmenin zararları
  • ters ilişkinin sağlığa zararları
  • makattan ilişkiye girmek
  • ters ilikinin sala zarar
  • makattan ilikiye girmenin zararlar
  • makattan cinsel ilişkiye girmenin zararları
  • ters ilişki zararlımı

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


altı + = 10

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>