Şişkinlik ve Hazımsızlığın Nedenleri


Haz?ms?zl?k (dispepsi), karn?n üst bölgesinde a?r?, erken doyma, ?i?kinlik, bulant? hissi gibi yak?nmalarla tarif edilen bir rahats?zl?kt?r. Oldukça yayg?n olan bir durum olan haz?ms?zl?ktan hemen herkes ya?am?n?n bir döneminde yak?n?r. Ancak toplumun ortalama dörtte birinde bu yak?nmalar uzun süreli olarak bulunur ya da s?k nükseder.

?ç Hastal?klar? ve Gastroenteroloji Uzman? Doç. Dr. Bahattin Çiçek, haz?ms?zl?k diye tarif edilen durumun tek bir hastal?k olmad???n?, baz? durumlarda haz?ms?zl??? yapan görülür ve organik bir hastal?k oldu?unu belirterek ?unlar? söyledi:

* Yemek borusunda reflü olmas?
* Safra kesesi hastal?klar?
* Pankreas hastal?klar?
* Mide ülser veya kanseri
* Aspirin veya romatizma ilaçlar?n?n kullan?m?

Az hareket, kilo almak da haz?ms?zl?k yapar

Hastalar?n üçte ikisini olu?turan fonksiyonel haz?ms?zl?kta ise kesin bilinen bir neden yoktur. Ancak bu ki?ilerde de büyük oranda sorumlu oldu?u dü?ünülen durumlar vard?r. Örne?in bu ki?ilerin büyük k?sm? yak?nmalar?n?n yemeklerle ili?kili oldu?unu belirtirler. Az yemekle hemen doyduklar?n?, ?i?tiklerini bazen de açl?kla midelerinin a?r?d???n? belirtirler. Dolay?s? ile mide hareketlerinde, bo?almas?nda sorun olmas? veya mide asidine ki?inin duyarl? olmas? fonksiyonel haz?ms?zl?ktan sorumlu olabilir. Hareket azl???, kilo al?m? mide barsak hareketlerinin yava?lamas? sonucu haz?ms?zl??a neden olur.

“Helikobakter pylori” mikrobu ülkemizde yayg?n olarak bulunmaktad?r. Bu mikrobun haz?ms?zl?ktaki rolü net de?ildir. Helikobakter mikrobu ortadan kald?r?ld???nda hastalar?n ancak onda birinde kal?c? rahatlama sa?lanabilmektedir. Stres muhtemelen ki?inin haz?ms?zl??? daha ciddiye almas?na, daha çok sorun etmesine neden olmaktad?r. Anksiyetesi olan ki?iler di?erlerine göre daha çok hekime ba?vurmaktad?r.

45 ya? üzerindekilerde haz?ms?zl?k ara?t?r?lmal?

Öncelikle haz?ms?zl???n altta yatan ciddi bir hastal???n yans?mas? olup olmad???n?n bilinmesi gerekir. Hekimin görevi haz?ms?zl?k ?eklinde belirti veren mide ya da mide d??? ciddi organik nedenleri fonksiyonel haz?ms?zl?ktan ay?rt etmektir. Haz?ms?zl?k s?k görüldü?ü ve genellikle tetkiklerde ciddi bir bozukluk saptanmad??? için her haz?ms?zl?k tan?mlayan ki?inin ara?t?r?lmas? önerilmez. Ki?ide ciddi bir hastal?k varl???n? dü?ündüren sebepsiz kilo kayb?, lokma yutmada güçlük, inatç? kusmalar, kans?zl?k, d??k? veya kusmukta kan olmas? durumunda veya haz?ms?zl?k tan?mlayan ki?i 45 ya??n üzerinde ise ara?t?r?lmas? gerekir. Yemek borusu, mide ve oniki parmak ba??rsa??n?n görüntülenmesini sa?layan endoskopi, haz?ms?zl?kta tercih edilmesi gereken testtir. Organik hastal?klar?n d??lanmas? durumunda fonksiyonel haz?ms?zl???n ki?i için önemi ya?am kalitesini bozmas?, i?gücü kayb?na neden olabilmesidir. Fonksiyonel haz?ms?zl?k ilerleyici bir hastal?k de?ildir. Ancak çal??malar göstermi?tir ki zaman zaman rahatlamalar olmas?na ra?men fonksiyonel haz?ms?zl??? olan ki?ilerin önemli k?sm?nda uzun dönemde de bu yak?nmalar devam etmektedir. Haz?ms?zl???n giderilmesinde ilaç tedavisi uygulan?rken, mide asidini bask?lay?c? ya da mide hareketlerini uyar?c? ilaçlar kullan?lmaktad?r. E?er uygun bir ilaç tedavisi ile yak?nmalarda belirgin bir düzelme sa?lanam?yorsa hekimin yeniden de?erlendirmesi gerekir.

Haz?ms?zl?k çekenlere öneriler

* Yeme al??kanl???n?z? gözden geçirin
* Haz?ms?zl?k yapt???n? bildi?iniz besinlerden sak?n?n
* A??r, ya?l? yiyecekler yemeyin
* Fazla yemeyin
* Ak?am geç saatlerde yemeyin
* H?zl? yemeyin
* Egzersiz öncesi yemeyin
* Sigara içmeyin
* Alkolden sak?n?n, özellikle ak?amlar? fazla almay?n
* Sa?l?kl? bir kiloda kal?n
* Haftan?n 4-5 günü en az yar?m saat egzersiz yap?n

Incoming search terms:

  • fizik tedavi başka hastalıkları tetiklermi

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


5 + = sekiz

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>