Kategori arşivi: Sağlık Haberleri

Bebeğinizi sallayarak uyutmayın


Anneler dikkat! Bebe?in sallanarak uyutulmas? beyinde hasara yolaçabiliyor.

Annelerin bebeklerini uyutmak için gelenekler ve yanl?? bilgiler sonucunda aya??nda ya da sal?ncakta h?zl? sallamas?n?n beyinde ‘bebek sallama sendromu’ denilen ciddi hasara yol açarak, beyin kanamalar?na neden olabildi?i bildirildi.

Bursa Ac?badem Hastanesi Nöro?irürji Uzman? Prof. Dr. Kaya Aksoy, AA
muhabirine yapt??? aç?klamada, beyin kanamas?n?n, pek çok sebebe ba?l? olarak meydana gelebilece?ini söyledi.

Genel olarak beyin zarlar? aras?nda, beyin içerisinde veya kafatas? ile
saçl? deri aras?ndaki kanamalar?n tümüne birden beyin kanamalar? denildi?ini
ifade eden Aksoy, beyin kanamalar?n en fazla travmaya u?ram?? olgularda
görüldü?ünü bildirdi.

Travma sonras? cilt alt?nda olu?an kanamalar?n özellikle çocuklarda çok
önemli sonuçlar do?urabildi?ini vurgulayan Aksoy, ”Çünkü bunlar herhangi bir
?ekilde tedaviye ihtiyaç göstermese bile, çocu?un kan miktar? az oldu?u için,
cilt alt?yla kafatas? aras?nda biriken kanama çocukta kans?zl??a neden
olabiliyor. O yüzden bu kanaman?n miktar?n?n mutlaka saptan?p çocu?a kan takviye edilmesi gerekiyor” dedi.

BEBEK SALLAMA SENDROMU
Prof. Dr. Aksoy, bir ba?ka kanama türünün de beynin son orta ve alt zar?
aras?nda, su toplanmas? nedeniyle olu?an kanamalar oldu?unu dile getirerek,
?unlar? söyledi:
”Bu durumda problem su toplanmas?n?n içerisine ufak kan s?zmas? ?eklinde görülebiliyor. Özellikle ülkemizde annelerin bebeklerini uyutmak için gelenekler
ve yanl?? bilgiler sonucunda aya??nda ya da bir örtü yard?m?yla olu?turulan
sal?ncakta h?zl? sallamas? beyinde ‘bebek sallama sendromu’ denilen ciddi hasara yol açabiliyor.

Bu durumlarda, beyin zarlar?n?n y?rt?lmas?, beyinle kafatas? kemikleri
aras?nda veya beynin en son zar? aras?ndaki ask? toplardamarlar? denilen
bölümlerin y?rt?lmas? sonucunda kanamalar olu?abilir. Annelere çocuklar?n? bu
?ekilde sallamamalar?n? öneriyoruz. Sallamak çocu?un beynini sallamakla
e?de?erdir. Çocuk sallanmadan da uykuya dalacakt?r.

Incoming search terms:

 • bebeğimi ayakta sallamanın sakıncası varmı
 • bebek sallaması sakıncalımı
 • bebekleri sallayarak uyutulması sakıncalımı
 • hamile birinin ayaginda cocuk sallamasi sakincslimi
 • zerdeçal 20 gr tuketmek sakincalimidir

Uzun yaşamak için 10 öneri


Çok ya?ay?p genç kalmak herkesin istedi?i bir?ey olsa gerek. Peki neler yapmak laz?m ?

Uzun ve sa?l?kl? ya?am kurallar? bir kitapta topland?. Daha uzun ya?amak ve genç kalmak için ipuçlar?

Bilim adamlar?n?n yapt??? ara?t?rmalar “Daha uzun ya?amak ve genç kalmak için en önemli 500 yol” adl? kitapta topland?. Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre uzun ve sa?l?kl? ya?aman?n alt?n kurallar? ?öyle:

• Alzheimer hastalar?nda çok az bulunan acettlcholine maddesi kayna?? ci?er, böbrek, lahana, sardalye bal??? gibi yiyecekleri diyetinizde mutlaka bulundurun.
• Sa?l?kl? beyin hücrelerine, damarlara ve cilde sahip olmak için rafine olmam?? ayçekirde?i, kabak çekirde?i, susam, ceviz gibi kuruyemi?leri sofran?zdan eksik etmeyin.
• Her gün bir bilmece çözmek gibi ak?l jimnasti?ini ihmal etmeyin.
• Omega-3 ya?lar?n? içeren sardalye, palamut gibi ya?l? bal?klar? haftada en az iki kez yiyin.
• Genlerinizi her ?ikâyetiniz için suçlamaya son verin. Unutmay?n ya?am biçiminiz bu genlerin etkili olup olmamas?nda büyük rol oynuyor.
• Her gün en az 1 saat güne? ????? görün. Güne? yoksa güne? ?????n? taklit eden lambalardan yararlan?n.
• Gülün. Gülmek ba????kl?k sistemini sa?lamla?t?r?r, kalori yakar, ci?erlere iyi gelir.
• Erken yat?n. Gece yar?s?ndan evvelki iki saat hücre yenilenmesi için en uygun zamand?r.
• Geceleri bol bol, daha derin uyuman?z? sa?layan “lactucarium” adl? bir maddeyi içeren marul yiyin.
• Olumlu dü?ünün. Yale Üniversitesi’nin bir ara?t?rmas?na göre de?i?en durumlara çabuk adapte olan ki?iler daha mutlu ve doyumlu bir hayat ya??yor

Kanserli kadınlara anne olma şansı


Geli?tirilen bir yöntemle kanserli kad?nlar bebek sahibi olabilecek. Peki ama nas?l?

Genç ve kanser hastas? kad?nlar?n bebek sahibi olmalar?na yard?mc? olabilecek bir teknik geli?tirildi.

Anne ve bebek
Yeni teknik, kanserli kad?nlar?n çocuk sahibi olmalar?na imkân verecek

?ngiltere`nin Edinburgh kentindeki ara?t?rmac?lar, yapt?klar? deneylerde laboratuar ortam?nda insan yumurtas? geli?tirebilmeyi ba?ard?lar.

Geli?tirilen yöntemle, olgunla?mam?? yumurtalar depolan?p, döllenip ard?ndan rahme yerle?tiriliyor.

Yöntem, kemoterapi gören kad?nlar?n do?urganl?klar?n? koruman?n yan?nda, kök hücre ara?t?rmas?nda kullan?lacak yumurta say?s?n?n da art?r?lmas?na imkân tan?yor.

Mevcut durumda, kanser te?hisi konan genç kad?nlar, tedavide gördükleri kemoterapi nedeniyle do?urganl?klar?n? kaybedebiliyorlar.

Bu teknik öncesinde doktorlar, kanser tedavisi gören kad?nlar?n yumurtal?klar?ndan bir kesit alarak, hayatlar?n?n daha sonraki evrelerinde tekrar yerlerine naklediyorlard?.

Ancak bu yöntemin, al?nan yumurtal?klarda kanserli hücreler bulunma ihtimali dolay?s?yla, kesitin yeniden yerle?tirilmesi evresinde, tedavi gören ki?ide tekrar kanser olu?turma riski bulunuyor.

Yeni geli?tirilen teknik ise böyle bir risk içermiyor.

Edinburgh Üniversitesi`nde ara?t?rmay? yöneten Dr Evelyn Telfer, geli?tirdikleri teknik sayesinde “kad?nlar?n biyolojik saatlerini dondurabildiklerini” söyledi.

Dr Telfer, kad?nlar?n do?urgan dönemleri boyunca kullanacaklar? tüm yumurtalar?n, kendilerinde do?u?tan bulundu?unu ve zaman içinde bu yumurtalar?n yüzde 99,9`unu kaybettiklerine dikkat çekti.

Bulduklar? yöntemle, yumurtal?ktan çok küçük bir parça ald?klar?n? söyleyen Dr Telfer, yapt?klar? deneylerle, al?nan yumurtal?kta bulunan olgunla?mam?? yumurtalar?n geli?mesini sa?lay?p döllemeyi ba?arabileceklerini gösterdiklerini belirtiyor.

Incoming search terms:

 • kanser hastas kadn ocuunu

Cinsel gücü artıran doğal bitkiler ve besinler


Cinsel gücü do?al yollardan art?rmak da mümkün Ceviz, polen ve bal gibi do?al besinlerden haz?rlanan, cinsel gücü art?ran kar???mlar.

Cinsel gücü art?ran bitkiler ve besinler:

Kar???m 1:

Malzemeler;

-300 gr hurma

-25 gr ö?ütülmü? keten tohumu

-150 gr ceviz

-5 gr anason

-4 adet kakule

-1 tatl? ka???? ginseng

-1 adet portakal kabu?u rendesi

-1 kilo süzme bal

-50 gr yumu?at?lm?? tereya??

Hurmalar? ha?lay?n ve çekirdeklerini ç?kar?n.Blend?rdan geçirdikten sonra tüm malzemeleri kar??t?r?n.Hergün sabah ve ak?am olmak ?art?yla birer tatl? ka???? yiyin.

Kar???m 2:

Malzemeler;

-1 yemek ka???? üzüm çekirde?i tozu

-200 gr keçiboynuzu

-1 çay ka???? polen tozu

-1 yemek ka???? çörekotu

Tüm malzemeleri blend?rdan geçirdikten sonra hergün sabah ve ak?am olmak üzere birer tatl? ka???? yiyin.

Incoming search terms:

 • cinselliğe faydalı besinler
 • CİNCELGÜCÜARTIRAN DOĞAL BESİNLER
 • cinsel güce faydalı besinler

Nasıl zayıflarım nasıl kilo veririm


Obezite Nedir ( ???MANLIK- FAZLA K?LO ) Nedir?

Tan?m?

Obezite ya da halk aras?nda bilinen ad?yla ?i?manl?k, vücutta fazla miktarda ya? birikmesi sonucu ortaya ç?kan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastal?kt?r. Obezite, besinlerle al?nan enerji miktar?n?n, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktar?n? a?t??? durumda ortaya ç?kar.

Obezite, insan vücudunda kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri etkileyen ve birçok önemli rahats?zl??a zemin haz?rlayan bir hastal?kt?r.

Kalp hastal?klar?, yüksek tansiyon, ?eker hastal???, yüksek kolesterol, solunum rahats?zl?klar?, eklem hastal?klar?, adet düzensizlikleri, k?s?rl?k, iktidars?zl?k, safra kesesi hastal?klar?, ta? olu?umu, baz?kansertürleri,obeziteile do?rudan ili?kili hastal?klardan birkaç?d?r.

Sonuç olarak obezite, insan ya?am?n? k?saltan ve ya?am kalitesini olumsuz yönde etkileyen birhastal?kolarak tan?mlanabilir.

Yap?lan ara?t?rmalara göre, obezite özellikle son 20 y?lda, bütün dünyada süratle artmakta ve bir salg?n hastal?k gibi yay?lmaktad?r. Bu salg?ndan ülkemiz de etkilenmektedir. Kad?n nüfusumuzun yakla??k üçte biri, erkek nüfusumuzun da yakla??k be?te biri obez, yani ?i?mand?r.

NASIL SA?LIKLI ZAYIFLARIM?

Vücut nas?l kilo kaybediyor ?

Al?nan enerji = Harcanan enerji kilo sabit
Al?nan enerji > Harcanan enerji kilo art???
Al?nan enerji < Harcanan enerji kilo kayb?

Bu denklemden ç?kartmam?z gereken sonuç harcad???m?z enerjiyi artt?rmam?z gerekti?i yada ald???m?z enerjiyi azalmam?z gerekir.

1-Spor yaparak harcad???m?z enerjiyi art?rm?? oluruz ama sporun düzenli yap?lmas? günlük yürüyü?ler ve basit egzersizler ?eklinde yap?lmas? gerekir bu durum birçok çal??an insan için çok zordur.

2-Diyet yaparak konusunda uzman bir diyetisyen ile görü?üp sizin bünyenize ya?am tarz?n?za uygun haz?rlanacak diyetleri uygulayarak zay?flayabiliriz.

3-Kalori aç??? olu?turacak ürünler ile bu konuda SAFRAN ZAYIFLAMA ÇAYI size ba??rsaklardaki ya? emilimini asgariye indirerek ve vücutta olu?turaca?? kalori aç???na ba?l? olarak zay?flaman?zda yard?mc? olacak bir üründür.

ZAYIFLAMA NASIL OLMALI?

Sa?l?kl? zay?flaman?n temel esas? ya? kitlelerinin yak?lmas?yla gerçekle?tirilmelidir. Bu konuda piyasada bir çok ürün vard?r ki vücuttan sadece su ve kas kayb?na yol açarakzay?flamagerçekle?mektedir, bu ?ekilde verilen kilolar hem sa?l?kl? de?ildir hem de kal?c? de?ildir. Vücut bu at?lan suyu bir kaç ay gibi k?sa bir zamanda toplayaca?? için u?ra??n?z bo?a gidecek ve sa?l???n?z tehlikeye girecektir.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA :

Zay?flaman?n bölgesel gerçekle?ebilmesi için ya?lar?n yak?larak gerçekle?mesi gereklidir. SAFRAN ZAYIFLAMA ÇAYI ba??rsaklardaki ya? emilimini asgariye indirerek fazlal?k olan bölgelerden (göbek-basen) zay?flama gerçekle?tirmektedir.

KALICI ZAYIFLAMA:

Kal?c? yani uzun soluklu bir zay?flama için vücuttaki fazla ya?lar?n yak?lmas?yla gerçekle?en kilolar kal?c?d?r. SAFRAN ZAYIFLAMA ÇAYI di?er bir çok bitkisel üründen fark? ya? emilimini engelleyip ya?lar?n yak?lmas?na yard?mc? oldu?u için vermi? oldu?unuz kilolar kal?c? olacakt?r.

SA?LIKLI ZAYIFLAMA:

Zay?flama ciddi bir konudur bu konuda g?da mühendisi ve diyetisyen arkada?lar?m?z?n hassas çal??malar? sonucu üretilmi? olan SAFRAN ZAYIFLAMA ÇAYI & SAFRAN ZAYIFLAMA KAPSÜLÜ size sa?l?kl? zay?flaman?n kap?lar?n? açmaktad?r. Zay?flamak isterken sa?l???n?z? de?il kilolar?n?z kaybetmek istiyorsan?z sizlere SAFRAN ZAYIFLAMA ÇAYI & SAFRAN ZAYIFLAMA KAPSÜLÜ yard?mc? olacakt?r.

Incoming search terms:

 • vucut nasıl kilo kaybeder

Aile Hekimi Sorgulama

Aile hekimim kim? diye merak ediyorsan?z cevab? bu sayfada! Aile hekimli?i sorgulama yapmak için ba?l??? aç?n?z.

Aile hekimli?i sistemi (Aile hekimim kim?) – t?klay?p ö?ren

?stanbul’da 1 Kas?m’da ba?layacak olan Aile Hekimli?i uygulamas?nda, Aile Hekimleri belirlendi. ?stanbul ?l Sa?l?k Müdürlü?ü’nün ya da Sa?l?k Bakanl???’n?n internet sitesinde Aile Hekimizinizi ö?renebilirsiniz. E?er aile hekiminiz belirtilmemi?se, listedeki hekimlerden birini seçerek kay?t kay?t olabilirsiniz. ?stanbul’da ya?ayanlar Aile Hekimleri’ni
?stanbul ?çin Aile Hekimi Sorgulama Paneli

A?LE HEK?ML??? NED?R?

Birey ve ailelere sürekli ve çok yönlü sa?l?k hizmeti veren, biyolojik, klinik ve davran?? bilimleriyle iç içe olan, faaliyet alan? içinde, tüm ya? gruplar?n?, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bütün hastal?klar? kapsayan bir uzmanl?k alan?d?r.

Dünya Sa?l?k Örgütü “Aile Hekimini” ?öyle tan?mlam??t?r:
“Kendisine ba?l? olan topluma, ya?, cinsiyet ve hastal?k ay?r?m? yapmaks?z?n, birinci basamak sa?l?k hizmeti veren, temel t?p e?itiminden sonra, konusunda en az 2 y?l e?itim görmü? t?p doktorudur.

Hangi kansere hangi bitki iyi gelir


Haber, Ege Üniversitesi T?p Fakültesi T?bbi Onkoloji Bilim Dal? ö?retim üyesi Doç. Dr. Canfeza Sezgin’in kaleme ald??? ”Hangi Kansere Hangi Bitki?” adl? kitap okurla bulu?tu.

Sezgin, kitab?n ön sözünde, günümüzde kanser tedavisinin ba?ar?s?n?n art?r?lmas? konusunda çok yo?un çal??malar yap?ld???n?, ara?t?rmalar?n önemli bir bölümünün ilaç geli?tirme çal??malar?n?n olu?turdu?unu belirterek, yeni ilaçlar?n geli?tirilmesinde karada ve denizde bulunan bitkilerden ve bitkilerde bulunan maddelerden faydalan?ld???n? vurgulad?.

Bugün kullan?lan ilaçlar?n önemli bir k?sm?n?n do?al ürünlerden geli?tirildi?ini ifade eden Sezgin, çal??malarda do?al ürünler içindeki çe?itli maddelerin kansere kar?? etkinliklerinini de?erlendirildi?ini ve etkili olan maddeler ayr??t?r?larak, ilaç geli?tirme safhas?na al?nd???n? belirtti.

Kanser tedavisinin, ?ifal? bitkilerin t?bbi tedavi amac?yla kullan?lmas? yoluyla yap?lmas?n?n hiçbir bilimsel fitoterapi (bitkilerle tedavi) otoritesi taraf?ndan kabul edilmedi?ine dikkati çeken Sezgin, ancak yay?mlanan makale ve ara?t?rmalarda, fitoterapik ürünlerin, kemoterapi, hormonal tedavi veya radyoterapi gibi kanser tedavilerinin yan?nda kullan?ld???n?n belirtildi?ini anlatt?.

Sezgin, birçok çal??man?n ilaç-ilaç etkile?imi oldu?u gibi ilaç-bitkisel tedavi aras?nda etkile?im olabildi?ini ve tedavinin etkinli?ini bozabildi?ini gösterdi?ini vurgulayarak, bu nedenle kanser tedavisini takip eden onkoloji veya hematoloji uzman?n?n, alternatif t?p yakla??mlar? ile ilgili bilgi sahibi olmas? gerekti?ini kaydetti.

AA muhabirinin kitapta yer alan bilgilerden derledi?i bilgiye göre, kanser tedavisinde etkili oldu?u belirtilen bitkiler ve etkili oldu?u kanser türleri ?öyle:

”- Aloe veran?n, hücre, hayvan ve insan çal??malar?nda ba????kl?k sistemini düzenleyici etkilerinin bulunmas? nedeniyle cilt kanserlerinden korunmada yararl? olabilece?i dü?ünülüyor.

– Ar? poleni, akci?er, beyin, kal?n ba??rsak, lösemi, malign, melanom, meme ve prostat kanserinde etkili. Ayr?ca akci?er kanserine kar?? koruyucu.

– Biberiye, akci?er, cilt, kal?n ba??rsak, lösemi ve meme kanserine kar?? koruyucu.

– Karay?lan otu, prostat kanserinin tedavisinde etkili.

– Brokoli, idrar yollar? ve idrar torbas?, kal?n ba??rsak ve meme kanserleri ile mücadelede etkili ayn? zamanda bu kanserlere kar?? da koruyucu.

– Bu?day çimi, meme kanserinde etkili.

– Cezayir menek?esi, çe?itli organ kanserleri, lenfoma ve löseminin tedavisinde yard?mc?. (Ancak, doktor kontrolü d???nda kullan?lmamas? gerekir. Zararl? yan etkiler yapabildi?i unutulmamal?)

– Çemenotu, kal?n ba??rsak, kar?n zar?, kemik, lösemi, meme kanserinin tedavisinde etkili.

– Çörekotu, akci?er, ba?-boyun, kal?nba??rsak, karaci?er, kar?n zar?, lösemi, lenfoma, meme, pankreas, prostat, yumu?ak doku kanserlerinin tedavisinde yard?mc?.

– Devedikeni, akci?er, ba?-boyun, idrar yollar? ve idrar torbas?, kal?n ba??rsak, prostat kanserine kar?? etkili.

– Dut, kanser hastalar?na destek g?da olarak dikkati çekiyor. Beyaz, kara ve k?rm?z? dut, yüzy?llard?r geleneksel Çin ve Japon t?bb?nda kullan?l?yor.

– Ekinezya, kal?n ba??rsak ve pankreas kanserinde etkili.

– Greyfurt, kansere kar?? koruyucu etkisi var. Ancak son y?llarda yeni anla??lan greyfurt-ilaç etkile?imleri unutulmamal?.

– Is?rganotu, prostat kanserinde etkili.

– Karahindiba, kal?nba??rsak, karaci?er, lösemi, malign melanom, meme ve rahim kanserinin tedavisinde yard?mc? olabilece?i dü?ünülüyor.

– Keten tohumu, kal?nba??rsak, malign melanom, meme ve prostat kanserinde etkili.

– K?z?lc?k, akci?er, ba?-boyun, kal?nba??rsak, karaci?er, meme, prostat, yemek borusu ve yumu?ak doku kanserlerinde etkili.

– Kudret nar?, ba?-boyun, cilt, idrar yollar? ve idrar torbas?, lenfoma, lösemi, malign melanom, meme ve prostat kanserlerinde etkili.

– Nar, ba?-boyun, kal?nba??rsak, lösemi, meme ve prostat kanserlerinde etkili. Nar?n, ayr?ca kansere kar?? koruyucu etkisi var.

– Ökseotu, akci?er, ba?-boyun, karaci?er, kar?n zar? ve meme kanserinde etkili.

– Sar?msak, meme kanserinde etkili. Sar?msak, ayr?ca kal?nba??rsak, mide ve prostat kanserlerine kar?? koruyucu etkisi bulunuyor.

– Üzümün, kansere kar?? koruyucu etkisi var. Günümüzde üzüm çekirde?i ve kabu?unda bulunan kimyasal maddelerin kuvvetli antioksidan oldu?u gösterilmi?tir. Üzümde bulunan kimyasal maddelerin, kanser, kalp-damar hastal???, santral sinir sistemi hastal?klar? üzerine koruyucu ve tedavi edici özellikleri oldu?u saptanm??t?r.

– Yabanmersini, kal?nba??rsak ve lösemide etkili.

– Ye?il çay, akci?er, ba?-boyun, beyin, kal?n ba??rsak, karaci?er, lenfoma, lösemi, malign melanom, meme ve prostat kanserinde etkili. Siyah çay?n fermente edilmemi? hali olan ye?il çay?n ayr?ca, kansere kar?? koruyucu özelli?i bulunuyor. Hem siyah hem de ye?il çay bol miktarda antioksidan madde içeriyor. ?çinde polifenoller daha yüksek oranda oldu?u için ye?il çay, siyah çaydan daha faydal?. Ye?il çay, kuvvetli antikanserojen, antioksidan ve kilo kaybettirici bir besin maddesi. Yeni yap?lan bir çal??ma, ye?il çay ve üzüm ekstraktlar?n?n (Kurutulmu? bitkilerden, özel yöntemler kullan?larak elde edilen, ilaç ham maddesi olarak da kullan?lan bitki özleri), kansere kar?? birbirlerinin etkilerini art?rd???n? ortaya koydu.

– Zencefil, akci?er, kal?n ba??rsak, karaci?er, lenfoma, lösemi, malign melanom, meme, mide, pankreas ve yumurtal?k kanserinde etkili. Zencefilin kanser hücrelerine etkisiyle ilgili laboratuvar çal??malar? yap?ld?. Bu çal??malarda, zencefilin akci?er, kal?n ba??rsak, malign melanom, meme, mide, karaci?er, pankreas, yumurtal?k kanseri ile lösemi ve lenfoma hücrelerini öldürdü?ü saptand?.

– Zerdeçal, ba?-boyun, cilt, idrar ollar? ve torbas?, kal?n ba??rsak, meme, mide, pankreas ve rahim a?z? kanserinde etkili. Yeni yap?lan çal??malar, zerdeçal?n normal olmayan hücrelerin ve kanser hücrelerinin ço?almas?n? engelledi?ini ortaya koydu. Zerdeçal?n, özellikle kanser hücrelerinin ya?amas?n? sa?layan enzimin aktivitesini azaltt??? belirlendi.

Incoming search terms:

 • idrar kesesi kanserine hangi bitki faydalıdır