Kategori arşivi: Genel ve Estetik Cerrahi

Estetik.net

Bayanlar art?k estetik operasyon olurken çok daha rahat bir uygulama geçirmenin keyfini ya??yorlar.. Estetik alan?nda son y?llarda yap?lan uygulamalarda ameliyat s?ras?nda ve sonras?nda hiç bir ?ekilde a?r? ve s?z? hissedilmemesi morarmalar?n ve izlerin kalmamas? onlar? bu ameliyat? olmaya ikna ediyor..

Gö?üs esteti?i operasyonlar?nda ise en çok kullan?lan yöntem meme protezleri ile yap?lan estetik gö?üs ameliyatlar? oluyor..

Incoming search terms:

  • göz kapağında kasinin alti yarildi 4 dikiş izi

Lazer Epilasyon

Lazer epilasyon yöntemi istenmeyen tüylerden kurtulmak için kolay, h?zl?, güvenli ve etkili bir yöntemdir

Lazer enerjisi, derinin alt?ndaki k?l köküne ula??r. K?l kökündeki renk hücreleri (pigment) lazer enerjisini emer. Burada yo?unla?an lazer enerjisi çevre deri ve dokuda hasar yapmadan k?l kökünü yakar ve hasara u?rayan k?l tekrar ç?kmaz ve lazer epilasyon etkisi ortaya ç?kar.

Uygulamadan sonra yanan tüylerin bir k?sm? hemen dökülür. Di?er baz? tüyler ise i?lem sonras? 2-3 hafta içinde deriden at?l?r. ??lem esnas?nda her at??ta düzinelerce k?l yanar. Böylece lazer epilasyon s?rt, omuz, kollar, bacaklar ve yüz gibi geni? alanlar? k?sa sürede tedavi eder.

Vücutta her bölgeye anestezi gerektirmeden uygulanabilir. Meme ucu, üst dudak ve bikini bölgesi gibi hassas bölgeler bile lazerle kolayl?kla tedavi edilebilir.

Tüm vücut bölgeleri tedavi edilebilir. Kad?nlarda en çok üst dudak, çene, bikini bölgesi kol, bacak ve koltukalt? bölgeleri tedavi edilir. Erkeklerde ise s?rt, omuz, gö?üs bölgesi ve sakal bölgesine uygulan?r. Al?n ve ka? üstlerine de uygulama yap?labilir.

??lem sonras? ortaya ç?kabilecek k?sa süreli yan etki, deride k?zar?kl?k ve k?l köklerinde ödemdir. Bu yan etki 1 saat içinde kaybolur. Çok hassas ciltlerde birkaç gün sürebilir.

Lazer epilasyon yöntemi deri kanseri yapmaz, iç organlara zarar? yoktur.

Al?nan sonuçlar büyük oranda kal?c?d?r. Dört-alt? seans sonras?nda tüylerde %70-90 oran?nda azalma olur. Tedavi sonras? tüylerdeki azalma ve yok olma durumu kal?c?d?r.

Uygulama yap?lan alanda pek çok hastada k?l miktar?nda %70-90 azalma olur. Tedavi etkinli?i seanslar tamamland?ktan sonra 6 ay içinde de?erlendirilmelidir.

Bütün lazer cihazlar? tüylerin aktif dönemine etkilidir. Dinlenme faz?ndaki tüy kökleri lazer epilasyondan etkilenmez. Vücuttaki tüyler de?i?ik dönemlerde aktif faz ve dinlenme faz?na girerler. Uygulama esnas?nda aktif k?llar etkilenir. Bir süre sonra dinlenme faz?ndaki tüyler aktif hale gelir. Bir sonraki uygulamada da bu tüyler yok edilir.

Lazer uygulamalar? 4-8 haftada bir yap?lmal?d?r. K?l köklerinin pigmentinin yeterli derecede olmas? için bu süre gereklidir. 4 haftadan erken 12 haftadan geç olmamal?d?r.

Seans süresi dudak üstü gibi bölgelerde 1-2 dakika iken, tüm bacak ve s?rt gibi geni? alanlarda yar?m ile bir saat sürebilir.

K?l köklerindeki pigment lazer tedavisinin etkinli?i için önemlidir. Bu yüzden siyah veya kahverengi tüyler tedaviye en iyi yan?t veren gruptur. Beyaz ve gri tüyler lazer epilasyon tedavisine yan?t vermez.

Lazer epilasyon deri d???na ç?kmam?? k?l dönmelerinde de etkilidir.

Tedavi süresince a?da, sir a?da, c?mb?z, i?neli epilasyon ve di?er epilasyon cihazlar? kullan?lmamal?d?r. Aktif tüylere ve k?l köklerine etkili oldu?undan a?da, sir a?da, c?mb?z, i?neli epilasyon ve di?er epilasyon cihazlar? en az iki hafta öncesinden kullan?lmamal?d?r. Bu yöntemler lazerin etkili olaca?? k?l kökünü ortadan kald?rmaktad?r.

Tedavi öncesinde güne?lenilmemeli, solaryuma girilmemeli ve bronzla?t?r?c? kremler uygulanmamal?d?r. Yoksa tedavi sonras? istenmeyen yan?klar ve renk de?i?iklikleri olabilir. Ayr?ca epilasyon i?leminin etkinli?i azal?r.

Tedavi öncesinde tüyler al?nmazsa deri üstünde kalan tüyler yanarak ac? verir. Deri üstünde kalan tüyler lazer enerjisini emerek k?l köküne yeterli enerji gitmesini engeller ve i?lemin etkinli?ini azalt?r. Yayg?n inanc?n tersine jilet tüyleri kal?nla?t?rmaz, ço?altmaz, koyula?t?rmaz. Bu yüzden tedavi öncesi ve seans aral?klar?nda jilet veya tüy dökücü krem kullanabilirsiniz.

12 ya??n? tamamlam??, koyu renkli tüyleri olan herkese lazer epilasyon uygulanabilir.

Incoming search terms:

  • lazer epilasyon kanser riski varmı
  • alınan tüylerin kaşınmaması için ne yapmak gerekir
  • lazer ile tüylerden kurtulma

Göz Kapağı Estetiği Blefaroplasti


Göz kapa?? ya?lanmaya ba?l? olarak, bazende kal?tsal olarak daha genç ya?larda ya da gözlerin fazla yorulmas?na ba?l? olarak torbalanma olabilir ya da bolla?abilir bu durum göz kapa?? esteti?i ile düzeltilebilir. Bazen göz kapa?? derisinde torbalanma olmadan sadece sarkma ya da gev?eme vard?r.
Göz kapa?? esteti?i ameliyat? ya da blefaroplasti, göz kapaklar?na uygulanan estetik cerrahi giri?imdir. Bu giri?imde, alt ve üst göz kapaklar?ndan fazla ya? dokusu, deri ve kas fazlal?klar? ile birlikte ç?kar?l?r. Ancak ç?kar?lan doku miktarlar?n?n çok iyi planlanmas? gerekir.

Düzgün yap?lm?? bir blefaroplasti hastaya daha genç bir görünüm kazand?r?r. Göz esteti?i lokal anestezi alt?nda yap?l?r. Çok ince i?ne ile lokal anestezik enjekte edilerek tüm göz kapa?? uyu?turulur. Üst göz kapa?? için kesi göz kapa??n?n katlanma yerinden yap?l?r. Bu nedenle göz aç?kken hiç bir iz görünmez. Alt göz kapa?? kesisi ise kesi kirpiklerin hemen alt?ndan yap?l?r. Bu nedenle iz görünmez. Ayr?ca göz kapaklar? insan derisinde en az iz kalan bölgelerdendir.

Her cerrahi giri?imden sonra az veya çok görülebilen bir iz (skar) kal?r. Önemli olan bu izin çok ince ve belirsiz olmas?d?r. Önceleri pembe renkte olan ameliyat izi zamanla beyazla??r veya normal ten rengine dönü?ür. Göz kapa?? ameliyat? burun esteti?i ameliyat? ile ayn? yap?lmamal?d?r. Burun ameliyat?ndan göz kapaklar?nda ?i?meler ve ödem olabilece?i için iki ameliyat ayr? zamanlarda yap?lmald?r.

Göz çevresindeki siyah dairesel çizgiler, göz alt? torbac?klar? ile ilgili ise, bir miktar düzelebilir, ancak alt göz kapa?? cildinin koyu görüntüsü kal?r. Herhangi bir kimse blefaroplasti olabilir mi? En iyi hastalar sa?l?kl? psikolojik olarak dengeli ve bilinçli ki?ilerdir. Baz? sistemik hastal?klar blefaroplastinin riskini artt?r?r. Bunlar tiroid hastal?klar?, hipertansiyon ve gözlerin nemlenmesi için yeterli derecede gözya?? üretemeyen durumlard?r. Tecrübeli bir Plastik Cerrah taraf?ndan yap?ld???nda, komplikasyonlar çok az orandad?r. Bütün hastalarda ameliyat sonras? birkaç gün morluk ve ?i?lik olu?ur.

Ameliyat:
Blefaroplasti ameliyat? genellikle bir saat sürer. Alt ve üst göz kapa?? birlikte ameliyat edilecekse, önce üst göz kapa?? sonra alt göz kapa?? ameliyat edilir. blefaroplastiAnestezi etkisi geçtikten sonra göz kapa?? gergin gibi hissedilebilir, bu normaldir ve doktorunuz taraf?ndan önerilen a?r? kesici ilaçlarla bu huzursuzluk kontrol edilebilir. ?iddetli bir a?r? hissederseniz, hemen doktorunuzu aray?n?z.

Diki?ler ameliyattan üç ila yedi gün sonra al?n?r. Diki?ler al?nd?ktan sonra, göz kapa?? çevresindeki ?i?lik ve morluk giderek kaybolacak ve daha iyi bakmaya ve daha iyi hissetmeye ba?layacaks?n?z. ?ki ila üç gün sonra okuyup, televizyon seyredebilirsiniz. Genellikle bir hafta içinde günlük hayat?n?za dönebilirsiniz. ?yile?me h?z?na ve doktorun önerilerine ba?l? olarak kalan morlu?u saklamak için makyaj yapabilir.

Birkaç hafta güne? ?????, rüzgar ve di?er irritanlara duyarl? olabilirsiniz, onun için d??ar? ç?karken, güne? gözlü?ü takmal?s?n?z. Ameliyat sonras? 3-5 gün süreyle günlük aktivitelerden ve üç hafta kadar a??r aktivitelerden uzak durman?z gerekir. Kan bas?nc?n?z? artt?ran aktiviteler olan e?ilme, kald?rma ve a??r spor aktivitelerinden uzak durmak özellikle önemlidir. S?v? tutulmas? sa?layaca??ndan alkolden uzak kalman?z uygun olur.

Ameliyat sonunda göz kapaklar?n? kapatan bir pansuman uygulan?r. Bu sarg?lar?n aras?ndan dar bir aral?ktan görmeniz mümkün olacakt?r. Ertesi gün bir pansuman yap?larak sarg?lar de?i?tirilir. Daha sonra 3-7 gün aras?nda iki pansuman daha yap?larak diki?ler tedricen azalt?larak al?n?r.

Göz kapa?? esteti?i Plastik Cerrahi nin en çok yüz güldüren ameliyatlar?ndan biridir. Ameliyat?n göz çevresindeki etkisi 5 – 10 y?l kadar kalacakt?r. Daha sonra deri ve di?er dokular?n ya?lanmas?yla etki giderek azalacakt?r.

Göz kapa?? esteti?i ile birlikte ka? kald?rma ameliyat? yap?labilir. Ka?lar?n kald?r?lmas? yüze daha genç bir ifade verecek, üst göz kapa?? da daha gergin olacakt?r.

Kulak Estetiği Ameliyatı


Kulak esteti?i en s?k kulak boyutunu küçültme ya da kepçe durumunu düzeltmek amac?yla yap?l?r. Plastik Cerrahide kula??n kepçesinin normalden daha fazla öne do?ru k?vr?k olmas? durumuna kepçe kulak veya yelken kulak (protruding ear) ad? kulak esteti?iverilmektedir. Kulak kepçesindeki Y ?eklindeki k?vr?m?n yetersiz geli?mesi ya da düz olas?, genellikle temel sebeptir.

Halk aras?nda kepçe kula?? bazen hatal? olarak büyük kulak olarak de?erlendirirler. Oysa, gerçek neden, k?vr?m olmas? gereken baz? k?s?mlar?n düz olmas?, bu nedenle kula??n ba? ile daha fazla aç? yaparak öne do?ru k?vr?k olmas? yani önden bak?ld???nda kula??n daha fazla görünmesidir. Kepçe kulak durumunu düzeltmek için kulak esteti?i yap?l?r. Bu ameliyatta kulak arkas?ndan girilerek k?k?rdak törpülenir ve özel diki?lerle arkaya do?ru k?vr?k ?ekil verilir. Bazen de do?u?tan kulak kepçesi hiç olu?maz ya da sadece kulak memesi mevcuttur. Bu duruma mikrotia denir. Bu durumda kulak rekonstrüksüyonu ameliyatlar? yap?l?r. Genellikle kulak rekonstrüksüyonu hastan?n kendi dokular?n? kullanarak ya da beraberinde baz? suni maddeleri (protez) kullanarak yap?l?r.

Kulak geli?iminin büyük k?sm? (% 80) 5-6 ya?a kadar tamamlanmaktad?r. Bu nedenle e?er istenirse çocuk okula ba?lamadan kulak esteti?i ameliyat? yap?labilir. Ancak bu ya?larda kulak esteti?i ameliyat?n?n genel anestezi alt?nda yap?lmas? gerekecektir. Ameliyat?n küçük ya?larda yap?lmas? özellikle çocu?un ruhsal durumunda olu?abilecek olumsuzluklar? önleyebilir. Ancak kulak esteti?i ameliyat?n?n daha ileri ya?larda da yap?lmas? mümkündür. Bu durumda ameliyat lokal anestezi ile yap?lmaktad?r. Ayr?ca her ya?ta kepçe kulak ameliyat? (otoplasti) yap?labilir. Otoplasti ameliyat? burun esteti?i ameliyat? ile birlikte ya da ayr? yap?labilir.

kulak ameliyat? Otoplasti ya da kulak esteti?i ameliyat? konusunda günümüze kadar çok de?i?ik teknikler ortaya at?lm??t?r. Halen de her cerrah farkl? metodlar uygulamaktad?r. Örne?in baz? metodlarda kulak ön taraf?ndan kesi yap?lmakta ve çok hafif bir iz kalmaktad?r. Ancak kan?mca ameliyat?n arka taraftan yap?lmas? kalacak izin saklanmas? yönünden daha uygundur. Yandaki resimde kulak ön taraf?ndan ameliyatta k?k?rda?a verilecek ?eklin i?aretlenmesini görüyorsunuz. Kepçe kulak durumunda mavi çizgi ile i?aretlenen k?s?mda k?k?rdak düzdür. Kulak esteti?i ameliyat?nda kulak arkas?nda bu i?aretlenen yer törpülenerek inceltilir ve diki?lerle k?vr?m ?ekli verilir. Bu i?lem s?ras?nda k?k?rdak zar? kald?r?ld??? için, bu zardan iyile?me devresinde kula??n yeni ?ekline göre k?k?rdak kal?nla??r ve kulak ?ekli kal?c? olur.

Otoplasti kulak esteti?i ameliyat?nda benim uygulad???m kendi yöntemimde, (yabanc? dergide bu metodu yay?nlad?m), kulak arkas?ndan yap?lan bir kesi ile kulak kepçesinin k?k?rdak dokusu aç?yorum. Kulak kepçesinin arkaya do?ru k?vr?m?n? sa?lamak için uygun yerlerden k?k?rdak törpüsü ile k?k?rdak dokusunu incelttikten sonra k?vr?m?n kal?c? olmas? için özel diki?ler koyuyorum. Böylece sayvan k?sm?n?n k?vr?m?n? artt?rarak, ba?a daha çok yak?nla?mas?n? sa?l?yorum. Bu s?rada konan Kulak kepçesinin ba? ile yapt??? aç? normalde 30-35 derecedir. Bu aç? olu?turulmaya çal???l?r.

kulakPratik olarak sayvan?n?n d?? kenar? ile ba? aras?nda 1 cm aral?k b?rak?yorum. Daha sonra kulak arkas?nda yapt???m deri kesisini eriyen diki?lerle dikiyorum. Böylece diki? alma problemi de olmamaktad?r. Kulak esteti?i ameliyat? kulak arkas?ndan yap?ld??? için d??tan herhangi bir ameliyat izi görünmüyor. Ayr?ca iz 1-2 y?l içinde neredeyse belirsiz hale geliyor. Ameliyat ortalama bir saat kadar sürüyor. Ameliyat sonras?nda bir süre dinlendikten sonra hasta evine dönebiliyor.

Kulak esteti?i ameliyat? sonunda her iki kulak üzerine bask?l? sarg? uygulan?r. Ertesi gün hasta pansumana ça?r?l?r. Ameliyat sonras? ilk gün bir miktar a?r? duyulabilir. Bunun için a?r? kesici ilaçlar kullan?l?r. Sarg? aç?ld?ktan sonra birkaç gün süreyle kulaklar?n üzerine gelecek ?ekilde tenisçi band? ya da bayanlar?n kulland??? saç band? tak?lmas? tavsiye edilir. Saç band? ne gev?ek ne de çok s?k? olmamal?d?r. Otoplasti kulak esteti?i konusunda s?k sorulan sorular?, sorular sayfas?nda bulabilirsiniz.

Ameliyat sonras?nda 3-5 gün kulakta hafif bir ?i?lik ve k?zar?kl?k olabilir, ancak bu süre sonunda tamamen düzelecektir. Otoplasti ameliyatlar? gerek iz kalmamas?, gerekse lokal anestezi ile yap?l?p k?sa sürede iyile?mesi nedeniyle yüz güldürücü ameliyatlar?m?zdan birisidir.

Kepçe Kulak Esteti?i Ameliyat? ücreti maliyeti maliyetleri fiyatlar? ücretleri
Otoplasti kulak ameliyat? maliyeti ücreti ya da fiyatlar? ameliyat?n lokal ya da genel anestezi alt?nda yap?lmas?na göre de?i?mektedir. Lokal anestezi alt?nda ameliyat yap?ld???nda maliyeti daha az olmaktad?r. Genel anestezi alt?nda yap?ld???nda ise, özel hastane yatak ücreti, anestezi ücreti, ameliyathane ücretleri eklendi?inden maliyeti fiyatlar? daha yüksek olmaktad?r. Ancak genel anestezi alt?nda yap?ld???nda hastan?n bir gece hastanede yatmas? gerekmektedir. Lokal anestezi ile yap?lan ameliyat tan sonra ise hasta hemen evine gidebilmektedir.

Incoming search terms:

  • kepçe kulaktan kurtulma yolları

Karın Germe Ameliyatı

Abdominoplasti Ameliyat?ndan Yarar Görecek Ki?iler Kimlerdir ? Diyet ve egzersize cevap vermeyen kar?n derisi sark?kl??? olan fakat vücut kontürleri düzgün olan kad?n ve erkekler bu ameliyat için adayd?r. Bu ameliyat özellikle birkaç kez do?um yapm??, kar?n bölgesi derisinde çatlaklar olu?mu? ve sarkm??, ve kar?n kaslar? zay?flam?? kad?nlarda son derece faydal?d?r. Kilo vermeye niyetli hastalar?n bu ameliyat? ertelemesi gereklidir. Do?um yapmaya niyeti olan han?mlar?n da bu ameliyat? do?um sonras?na ertelemesinde yarar vard?r. Bir abdominoplasti ameliyat? görünü?ünüzü ve kendinize olan güveninizi artt?racakt?r, ancak, tümüyle ideal bir görünüme kavu?man?z? veya tedavi gerektiren di?er sorunlar?n?z? ortadan kald?rmay? sa?lamayacakt?r. Ameliyata karar vermeden önce, beklentileriniz konusunda iyi dü?ünmeniz ve bunlar? cerrah?n?zla tart??man?z gerekir.

Ameliyat Öncesi Ameliyata Haz?rlanma Nas?ld?r?

Bu dönemde cerrah?n?z?n sizden baz? talepleri olacakt?r. Özellikle e?er sigara içiyorsan?z buna ameliyattan 4 hafta önce ve 2 hafta sonras?na kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güne?te fazla kalmamal?s?n?z. E?er kullan?yorsan?z E vitamini ve aspirine ara veriniz ve ameliyat öncesi a??r diyet rejimlerinden kaç?n?n?z. So?uk alg?nl??? yada ba?ka bir enfeksiyon, operasyonunun ertelenmesine sebep olabilir.

Kar?n Germe (Abdominoplasti) Ameliyat? Nedir?

* TAM KARIN GERME AMEL?YATI (ABDOM?NOPLAST?)

* KISM? KARIN GERME AMEL?YATI (M?N?-ABDOM?NOPLAST?)

Abdominoplasti orta ve alt kar?n bölgesinde mevcut fazla ya? ve sark?k haldeki cilt dokusunun al?nd??? ve kar?n kaslar?n?n gerilerek sa?lamla?t?r?ld??? bir cerrahi giri?imdir, bir ?i?manl?k tedavisi de?ildir. ?i?man ki?iler bu ameliyattan önce kaybedebilecekleri miktarda kilo vermelidirler. Bu ameliyat ile ?i?man göbek ve kar?n görünümü dramatik bir ?ekilde düzelir;ancak ameliyata ba?l? iz kal?c?d?r. Abdominoplasti için plastik cerrahlar taraf?ndan kullan?lan pek çok teknik vard?r. Abdominoplasti, vücut kontürü düzeltilmesine (estetik meme ameliyatlar?,liposuction vb) yönelik ameliyatlar veya di?er baz? ameliyatlarla ( rahim,yumurtal?k ameliyatlar? vb) beraber de yap?labilir. Bir abdominoplasti ameliyat? dü?ünüyorsan?z bu yaz? size bilgi verecektir,tüm sorular?n?z?n yan?tlar?n? burada bulamayabilisiniz.

Ameliyat Nerede Yap?l?r ?

Tam veya k?smi abdominoplasti ameliyatlar? hastane ?artlar?nda yap?l?r.

Ameliyat Planlanmas? Nas?l Yap?l?r?

?lk muayenenizde cerrah?n?z genel sa?l?k durumunuz,kar?n bölgesindeki ya? miktar? ve da??l?m?, kar?n cildinin sark?kl??? ve fazlal??? ve deri kalitesini ö?renecektir. Bu muayene s?ras?nda; geçirdi?iniz hastal?klar,halen mevcut sa?l?k problemleriniz ( ?eker hastal??? vb) , al??kanl?klar?n?z (sigara, içki vb) ve kulland???n?z ilaçlar (aspirin, sakinle?tirici vb) hakk?nda doktora do?ru ve ayr?nt?l? bilgi vermelisiniz. Bu muayene s?ras?nda doktorunuza söylemeniz gereken di?er bir konu, bu ameliyat? neden istedi?iniz ve bu ameliyattan neler bekledi?iniz ile ilgilidir. Bu konuyu aç?kl?kla tart??maktan kaç?nmay?n. Siz beklentileriniz ve muayene bulgular?n?z sonucu, tek ba??na veya liposuction ile birlikte tam veya k?smi abdominoplati için uygun bir hasta olabilirsiniz veya sadece liposuction sizin için yeterlidir. Bu muayene s?ras?nda anestazi tipi, kaç gün hastahanede kalaca??n?z ve ameliyat sonras? kar??la?abilece?iniz olas? sorunlar tart???lmal?d?r.

Anestezi Tipi Nedir?

Ülkemizdeki cerrahlar?n ço?u bu ameliyat için genel anesteziyi tercih eder. Baz?lar? ise a?r? kesici ve sakinle?tirici ilaçlarla birlikte lokal anesteziyi kullan?r.

Ameliyat ??lemi Nas?ld?r?

Tam abdominoplasti, ameliyat?n geni?li?ine ba?l? olarak 2-5 saat, k?smi abdominoplasti 1-2 saat sürebilir. S?kl?kla bir kalçadan kar?? kalçaya uzanan, ancak mayo içine gizlenebilen bir kesi hatt? ve göbek çevresine yuvarlak ikinci bir kesi yap?lmas? gerekir. K?smi abdominoplastide kesi hatt? daha k?sad?r ve göbek yeri de?i?tirilmeyebilir. Ameliyat s?ras?nda kar?n derisi, kas?klardan itibaren kaburga kemikleri hizas?na kadar alt?ndaki kaslardanserbestle?tirilir. Kar?n kaslar?nda bir zay?fl?k veya f?t?k varsa, buras? takviye edilir, fazla deri kesilerek vücuttan uzakla?t?r?l?r. Mini-abdominoplastide yap?lan bu i?lemler daha s?n?rl?d?r. Operasyon bittikten sonra yara tercihe göre ya metal klempler ya tek ya da gizli (intradermik) diki? ile kapat?l?r ve pansumanlar ile örtülür. Bölgede toplanacak fazla s?v?y? emmek için dren ad? verilen bir yada iki tüp deri alt?na yerle?tirilebilir.

Ameliyat Sonras? Neler Yap?l?r?

?lk birkaç gün kar?n bölgesinde ?i?lik ve a?r? kesiciler ile kontrol alt?na al?nabilen a?r? olabilir. Drenler ortalama 1-3 gün, diki?ler 1-3 hafta sonra al?n?r. Ortalama 1-3 gün hastanede kalman?z gereklidir. Kendinizi eskisi gibi hissetmeniz birkaç ay alabilir. ??inize 2-4 hafta sonra dönebilirsiniz. Yara izi ilk 3-6 ay kötüye gidermi? gibi görülebilir ama bu normaldir, izlerin düzle?mesi ve solmas? 9 ay ila 1 y?l alabilir. Tamamen yok olmamas?na ra?men iz bu bikini alt?na dahi kolayca saklanabilir. K?smi veya tam abdominoplasti i?lemleri kar?n kaslar?nda zay?fl?k veya seri sark?kl??? olan hastalar için mükemmel sonuç yarat?r. Hastalar?n ço?unda,düzenli egzersiz ve diyetle mükemmel sonuç y?llarca korunabilir.

Alternatif Tedaviler Nelerdir?

Vakum e?li?inde ya? al?nmas? e?er iyi kalitede gergin bir cilt ve s?n?rl? ya? birikimi varsa ve kar?n duvar? sa?lamsa, normal a??rl?ktaki ki?ilerde alternatif olarak dü?ünülebilir. Total vücut ya??n?n azalmas?nda diyet ve egzersiz programlar? da etkili olabilir, ancak deri sark?kl???na etkili olmaz. Riskler ve muhtemel komplikasyonlar diye adland?r?lan, ameliyat sonras? beklenmeyen ancak olas? olaylar alternatif tedavilerde de ameliyat?n risklerini ta??r.

Abdominoplastinin Riskleri Nelerdir?

Her y?l yüzlerce abdominoplasti ameliyat? yap?lmaktad?r. Vücut kontürü düzeltme konusunda da uzmanla?m?? bir plastik cerrah taraf?ndan bu ameliyat yap?ld??? takdirde sonuç genellikle tatmin edicidir. Her cerrahi i?lemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin abdominoplasti ile ilgili olanlar? anlaman?zd?r. Ki?inin cerrahi i?lemi kabul etmesinde ameliyat?n risk ve faydalar?n?n kar??la?t?r?lmas? esast?r. Pek çok kad?n yada erkek a?a??daki komplikasyonlar ile kar??la?masa bile, siz, plastik cerrah?n?zla riskleri, muhtemel komplikasyonlar? ve sonuçlar?n?, anlad???n?za emin olana kadar tart???n. ?yi ameliyat öncesi inceleme ve de?erlendirme, uygun hastane ?artlar?nda plastik cerrah taraf?ndan gerçekle?tirilen bu ameliyat?n enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonlar? nadirdir. Enfeksiyon antibiyotik ve abse olu?mu?sa apsenin bo?alt?lmas? ile tedavi edilir fakat hastanede yatma süresini uzatabilir. Yara iyile?mesinde gecikme veya kötü yara iyile?mesi görülebilir ve yara iziyle sonuçlanabilir. Bu ?artlarda ikinci bir ameliyat gerekebilir. Sigara içenlerde cilt kayb? ve yara iyile?mesinde komplikasyonlara daha s?k rastlan?r.

Uzun Dönem Etkileri Nedir?

Ya?lanmaya, gebeli?e ve kilo al?p vermeye ba?l? olarak ameliyat bölgesi d???nda vücut kontürü de?i?iklikleri geli?ebilir.

Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar Nelerdir?

Geçirdi?iniz cerrahi i?lemin sonuçlar? ile ilgili olarak nadiren hayal k?r?kl???na u?rayabilirsiniz. Bu tip sonuçlar? düzeltmek için ek cerrahi giri?im gerekebilir. Bu bilgiler sizin için tam anlam? ile yeterli olmayabilir. Cerrah?n?z ile kar??l?kl? konu?arak tüm ayr?nt?lar hakk?nda bilgi sahibi olunuz.

Incoming search terms:

  • karın germe ameliyatı cinsel ilişki kaç gün sonra

Estetik Burun Ameliyatı

ESTET?K BURUN AMEL?YATI ?LE ?LG?LEN?YORSANIZ

Estetik burun ameliyat? (rinoplasti) veya burnu yeniden ?ekillendirme ameliyat?, estetik cerrahi ameliyatlar?n?n en yayg?n olarak uygulanan?d?r. Estetik burun ameliyat? burnunuzu küçültebilir veya büyültebilir, burun ucunun veya kemerinin ?eklini de?i?tirebilir, burun deliklerinizin geni?li?ini daraltabilir veya burnunuzla üst duda??n?z aras?ndaki aç?y? de?i?tirebilir. Ayn? zamanda do?umsal veya yaralanmaya ba?l? bir ?ekil bozuklu?unu düzeltebilir, veya soluk alman?zdaki baz? problemleri giderebilir.

Estetik burun ameliyat? ne zaman faydal?d?r? Nas?l yap?l?r? Ve sonuç olarak ne bekleyebilirsiniz? ?ayet estetik burun ameliyat? ile ilgileniyorsan?z,bu sayfa tüm sorular?n?za cevap vermeyebilir. Anlamad???n?z herhangi bir ?ey olursa lütfen doktorunuza dan???n?z.

ESTET?K BURUN AMEL?YATI ?Ç?N EN UYGUN VAKALAR

Estetik burun ameliyat? d?? görünü?ünüzü güzelle?tirebilir ve kendinize güveninizi artt?rabilir. Ancak bu, ameliyat?n görüntünüzü mutlaka sizin hayal etti?iniz yüz görünümüne uyacak ?ekilde de?i?tirece?i ve di?er insanlar?n ameliyattan sonra size farkl? davranaca?? anlam?na gelmez. Ameliyata karar vermeden önce, neden ameliyat olmak istedi?inizi ve bu ameliyattan ne bekledi?inizi kendinize sorunuz, dikkatle dü?ününüz ve bunlar? cerrah?n?zla tart???n?z. Estetik burun ameliyat? için en uygun hastalar mükemmellik arayanlar de?il, d?? görünümlerinde güzelle?me ve daha iyiye do?ru bir geli?me bekleyenlerdir.

Birçok cerrah, bulu? ça??ndaki gençlerin geli?imlerini tamamlayana kadar ameliyat? ertelemeyi tercih eder. Bu bekleme süresi, genç k?zlar için 14 -15 ya? civar? erkekler için ise biraz daha geçtir. Ameliyat karar?n?n aile taraf?ndan de?il, bizzat kendisinin hayata geçirmek istedi?i bir karar oldu?undan emin olmak için, gençlerin sosyal ve ruhsal uyumunu dikkate almak önemlidir.

TÜM CERRAH? G?R???MLER B?R M?KTAR BEL?RS?Z R?SK TA?IR

Estetik burun ameliyat? deneyimli bir estetik cerrah taraf?ndan yap?ld??? takdirde komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar) nadir ve genellikle önemsizdir. Her ?eye ra?men daima bir komplikasyon ihtimali vard?r. Bunlar enfeksiyon, burun kanamas? veya anesteziye kar?? reaksiyondur. Ameliyattan sonra çatlam?? küçük k?lcal damarlar, derinin yüzeyinde çok ince k?rm?z? noktalar ?eklinde ortaya ç?kabilir. Estetik burun ameliyat?, burun içinden yap?ld???ndan, görünen ameliyat izi söz konusu de?ildir. Ancak ?aç?k? teknik kullan?ld???nda veya geni? burun deliklerinin daralt?lmas? gerekiyorsa, burun taban?nda kalan çok küçük ve ince izler ,genellikle, görülmeyecek kadar önemsizdir.

Her 10 vakan?n a?a?? yukar? birinde ikinci bir ameliyat gerekebilir (örne?in küçük bir ?ekil bozuklu?unu düzeltmek için). Böyle durumlar? önceden tahmin etmek mümkün de?ildir ve bu en yetenekli ve deneyimli cerrahlara ameliyat olan hastalar?n dahi ba??na gelebilir. Düzeltici ikinci ameliyat genellikle daha dar kapsaml? ve daha basit bir ameliyatt?r.

AMEL?YATINIZIN PLANLANMASI

Doktorunuzla sizin aran?zda, iyi bir ileti?im esast?r ve çok önemlidir. ?lk görü?mede cerrah size burnunuzun neye benzemesini veya nas?l görünmesini arzu etti?inizi soracak; burnunuzun ve yüzünüzün yap?s?n? inceleyecek ve sizin için mümkün olan ihtimalleri anlatacakt?r. Burun kemiklerinizin ve k?k?rdaklar?n?z?n yap?s?, yüzünüzün ?ekli, cildinizin kal?nl???, ya??n?z ve beklentileriniz temel tart??ma konular?d?r.

Cerrah?n?z, kullanaca?? anestezi ve ameliyat tekni?ini, ameliyat?n yap?laca?? müessese tipini, risklerini,maliyeti ve varsa di?er seçenekleri aç?klayacakt?r. Ço?u sa?l?k sigortas? poliçeleri , tamam?yla estetik amaçl? olan bu ameliyat? kapsam?na almaz. Bununla beraber, ameliyat bir solunum problemini veya yaralanma sonras? kalan belirgin bir ?ekil bozuklu?unu düzeltmek amac? ile yap?l?yor ise, sigorta kapsam? içine dahil edilebilir.

Uzun y?llar önce olsa dahi, daha önce geçirdi?iniz herhangi burun ameliyat? veya burun tedavisini, varsa alerji veya solunum güçlü?ünüzü ,kulland???n?z ilaçlar? ve ?ayet kullan?yorsan?z sigara içti?inizi cerrah?n?za söyledi?inizden emin olmal?s?n?z. Özellikle,ameliyatla ilgili beklentileriniz ve ameliyat?n sonuçlar? hakk?nda akl?n?za gelen tüm sorular? cerrah?n?za sormaktan çekinmeyiniz.

AMEL?YAT HAZIRLI?I

Cerrah?n?z size yeme ve içme, sigara kullanma, belli vitaminleri ve ilaçlar? alma yada almaktan kaç?nma ve yüzünüzü y?kama dahil olmak üzere ameliyata nas?l haz?rlanaca??n?z konusunda bilgiler verecektir. Bu bilgileri yerine getirmeniz, ameliyat?n?z?n daha rahat geçmesine yard?mc? olacakt?r. Haz?rl?klar?n?z? yaparken, ameliyattan sonra sizi eve götürecek ve gerekirse birkaç gün sonra d??ar? ç?kman?za yard?mc? olacak birini ayarlamay? unutmay?n?z.

AMEL?YATINIZIN YAPILACA?I YER

Estetik burun ameliyat?, cerrah?n muayenehanesinde ?, ayaktan hasta takibi yap?lan bir cerrahi merkezde ? veya hastanede yap?labilir. Ço?u zaman hastanede yatmay? gerektirmez,rahatl?k ve maddi yük nedeni ile genellikle ayaktan hasta takibi yap?l?r. Ancak,karma??k ameliyatlar hastaneye yatmay? gerektirebilir.

VER?LECEK ANESTEZ? TÜRÜ

Estetik burun ameliyat?, yap?lacak ameliyat?n büyüklü?üne, sizin ve cerrah?n?z?n tercihine ba?l? olarak lokal veya genel anestezi alt?nda yap?labilir. Lokal anestezide genellikle hafif bir sedasyon uygulan?r, burun ve çevresindeki alan uyu?uk olur; ameliyat süresince uyan?k olacaks?n?z, ancak rahat ve a?r?s?z bir ameliyat geçireceksiniz. Genel anestezide ise ameliyat boyunca uyuyacaks?n?z.

AMEL?YATINIZ

Estetik burun ameliyat? genellikle bir veya iki saat sürer. Ameliyat esnas?nda burun derisi, kemik ve k?k?rdak çat?s?ndan ayr?lacakt?r. Burnun yeniden ?ekillendirilmesi i?lemi , burunda mevcut probleme ve cerrah?n uygulad??? tekni?e ba?l? olarak de?i?ecektir. Son olarak deri, olu?turulan çat?n?n üzerine adapte edilecektir.

Ço?u plastik cerrah estetik burun ameliyat?n? burun içinden yapmaktad?r. Bir k?sm? ise özellikle komplike vakalarda olmak üzere aç?k tekni?i tercih eder: Burun deliklerini birbirinden ay?ran, dik doku band? (kolumella) üzerinde küçük bir kesi yaparlar.

Ameliyat tamamland???nda burun üzerine ,burnun yeni ?eklini muhafaza etmesine yard?mc? olacak bir alç? atel uygulanacakt?r. Burnun içindeki iki hava yolunu birbirinden ay?ran bölme olan septumu sabitle?tirmek için, burnun içine tamponlar veya yumu?ak plastik aletler konulabilir.

AMEL?YATINIZDAN SONRA

Ameliyat?n?zdan sonra ilk 24 saat boyunca yüzünüzü ?i?mi? hissedeceksiniz, burnunuz a?r?yabilir veya hafif bir ba? a?r?n?z olabilir. Herhangi bir rahats?zl??? cerrah?n?z taraf?ndan reçeteye yaz?lan a?r? kesici ilâçlar ile kontrol alt?na alabilirsiniz. ?lk gün için tuvalete gitmek d???nda ba??n?z yüksekte olacak ?ekilde yatakta yatmay? planlay?n?z.

Gözlerinizin etraf?ndaki morarma ve ?i?li?in, 2 veya 3 gün sonra en belirgin hale geldi?ini fark edeceksiniz; so?uk kompres uygulamas? bu ?i?meyi azaltacak ve kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sa?layacakt?r.

?i?lik ve morluklar?n ço?u ilk hafta veya daha uzun bir süre içerisinde kaybolacakt?r (sizin ve cerrah?n?zdan ba?ka hiç kimsenin fark edemedi?i çok az baz? ?i?likler birkaç ay boyunca kalacakt?r).

Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca , genellikle ,burun deliklerinden çok hafif bir s?z?nt? olur ve birkaç hafta da burnunuzda hafif t?kan?kl?k hissedebilirsiniz.

Cerrah?n?z, dokular?n iyile?me süresi boyunca, bir hafta veya daha uzun süre için sizden sümkürmemenizi (burnunuzu silmemenizi) isteyecektir.?ayet burun içinde tampon varsa, birkaç gün sonra al?nacak ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Bir veya bazen ikinci haftan?n sonuna do?ru tüm pansumanlar ve burnunuzun üzerindeki alç? atel al?nm?? olacakt?r.

NORMALE DÖNÜ?

Estetik burun ameliyat? olan hastalar?n ço?u iki gün içerisinde aya?a kalk?p dola??rlar ve ameliyattan bir hafta sonra okula veya çok yorucu olmayan i? hayat?na dönebilirler.

Bununla beraber, günlük ya?am temponuza tam anlam?yla dönmenizden önce ,birkaç hafta geçecektir. Normal hayat?n?za dönme konusunda cerrah?n?z daha ayr?nt?l? aç?klamalarda bulunacakt?r. Genellikle ,yüksek efor gerektiren hareketlerden (ko?ma, yüzme, jimnastik, seks -kan bas?nc?n?z? yükseltecek herhangi bir hareket) iki ila üç hafta kaç?nman?z, 8 hafta süreyle burnunuzu darbe veya çarpmalardan koruman?z, ovu?turmaktan ve güne?te yakmaktan kaç?nman?z söylenecektir. Yüzünüzü ve saçlar?n?z? y?karken veya makyaj yaparken nazik ve dikkatli olunuz.

?htiyaç oldu?u zaman kontak lensinizi takabilirsiniz, fakat gözlük için durum farkl?d?r. Burnunuzdaki atel ç?kar?ld?ktan sonra, burnunuz tamamen iyile?inceye kadar, yani iki ay boyunca gözlük ayaklar? burun s?rt?na oturmamal?d?r.

Doktorunuz, iyile?menizdeki geli?meyi kontrol etmek , ameliyattan sonraki bir ay süresince,sizi s?k s?k kontrole ça??racakt?r. Bu kontrol muayeneleri aras?nda s?ra d??? herhangi bir ?ikayetiniz veya ne yap?p ne yapmayaca??n?z konusunda herhangi sorununuz olursa doktorunuzu aramakta tereddüt etmeyiniz.

YEN? GÖRÜNÜMÜNÜZ

Ameliyat? takip eden günlerde yüzünüz ?i? ve bereli iken, daha iyi görünece?inizi ve güzelle?ece?inizi unutmak kolayd?r. Estetik ameliyattan sonra , hastalar?n ço?u bir süre kendisini iyi hissetmez,bu oldukça normal ve anla??labilir bir durumdur. Bir gurup hasta ise ,bu safhan?n geçece?inden emindir. Gün ve gün burnunuz daha güzel görünmeye ba?layacak ve moraliniz gittikçe yükselecektir. Bir veya iki hafta sonra ,art?k henüz yeni ameliyat olmu? gibi görünmeyeceksiniz. Ancak iyile?me hala yava? ve dereceli olarak ilerleyen bir süreçtir.

Özellikle burun ucunda olmak üzere ,çok az baz? ?i?likler belki aylar boyunca devam edecektir. Estetik burun ameliyat?n?n gerçek sonucu belki de bir y?l veya daha uzun bir süre boyunca ortaya ç?kmayacakt?r.

?lk önceleri aileniz veya arkada?lar?n?zdan beklenmedik baz? reaksiyonlar alabilirsiniz. Burnunuzda bir de?i?iklik görmediklerini söyleyebilirler. Veya özellikle ailevi veya etnik bir özellik olarak gördükleri bir ?eyi de?i?tirdiyseniz, biraz gücenmi? olabilirler. ?ayet bu olursa ilk anda niçin bu ameliyat? olmaya karar verdi?inizi hat?rlamay? deneyiniz. ?ayet hedefinize ula?t?ysan?z,ameliyat?n?z da ba?ar?ya ula?m??t?r.

ESTET?K BURUN AMEL?YATI AMEL?YAT SONRASI BAKIM REHBER?

Burun ameliyat?n?zdan sonra iyile?me süreci zaman ve sab?r gerektirir. Ameliyat sonras? bak?ma aktif olarak kat?lman?z, ameliyat kadar önem ta??maktad?r.

A?a??da s?ralanan önerileri lütfen uygulay?n?z. Anlamad???n?z konular? doktorunuza sormakta tereddüt etmeyiniz.

1. Ameliyat salonundan ,burnunuzun içindeki tamponlar nedeni ile burnunuzdan nefes alam?yor olabilirsiniz. Bu dönem süresince a?z?n?zdan nefes almal?s?n?z. Tamponlar?n burnunuzda kalma süresini doktorunuz belirleyecektir.

2. Yeterli s?v? alman?z önemlidir. Yudum yudum içece?iniz meyve suyu, su ve hafif içecekler a??zdan nefes alman?n neden oldu?u a??z kurulu?unu biraz olsun hafifletmeye yard?mc? olacakt?r. Kam?? kullanmay?n?z. Yumu?ak, kolay çi?nenen g?dalar yiyiniz. Dudaklar?n?z? nemli tutmak için jel veya dudak kremleri kullan?n?z.

3. Sadece doktorunuz taraf?ndan verilen ilaçlar? kullan?n?z. Aspirin veya aspirin içeren ilaçlar veya kan p?rt?la?mas?n? engelleyici ilaçlar kullanmay?n?z.

4. Burnunuzdaki pansumanlar duruyorsa ,uyurken veya dinlenirken ba??n?z?, en az iki yast?k olacak ?ekilde yüksekte tutunuz. Mümkün oldu?u kadar, gün boyu ba??n?z? dik tutmaya özen gösteriniz; bu normal kan dola??m?n? koruyacak ve ameliyat sonras? olu?acak ?i?li?in azalmas?na yard?mc? olacakt?r.

5. Burnunuzdan bir miktar s?z?nt? olmas? beklenen bir ?eydir. Bu pembe /aç?k k?rm?z? renkli olacakt?r, fakat sürekli k?rm?z? kan geliyorsa, telefonla doktorunuza bildirmelisiniz.

6. Ameliyattan ç?kt???n?zda, burnunuzun üzerinde iki kat plaster ve bir alç? atel olacakt?r. Bunlar, burnunuza ?ekil vermek kadar burnunuzun korunmas? için de önemlidir. Bu pansumanlara dokunmay?n?z ve bozmay?n?z; bir hafta içerisinde doktorunuz taraf?ndan ç?kar?lacakt?r.

7. Burnunuzun alt?ndaki küçük tampon, gerektikçe de?i?ebilir (veya hiçbir kanama yoksa ç?kar?l?p at?labilir).

8. Burun deliklerinizi ovalamay?n?z veya burun silmeye te?ebbüs etmeyiniz. ?Ellerini burnundan uzat tut? sizin için iyi bir kural olacakt?r. Burnunuzu çarpmamaya özen gösteriniz. Önden dü?meli k?yafetler giyiniz. Ti?örtlerden ve bal?kç? yaka giyeceklerden uzak durunuz.

9. Di?lerinizi dikkatle f?rçalay?n?z ve sadece yumu?ak bir di? f?rças? kullan?n?z. Dudaklar?n?z? büzmeyiniz veya üst duda??n?z? asl?nda gerekti?inden daha fazla yukar? kald?rmaya çal??may?n?z.

10. Ameliyat?n?zdan sonra iki hafta süreyle ?k?nmaktan, e?ilmekten, a??r ?eyler kald?rmaktan (özellikle küçük çocuklar?n?z?), efor gerektiren egzersizlerden ve spordan kaç?n?n?z.

11. Bir ay süre ile direk güne? ???n?na maruz kalmaktan kaç?n?n?z.

12. Burnunuzun d???ndaki pansumanlar ç?kar?ld???nda çevre dokularda bir miktar ?i?me ve renk de?i?ikli?i fark edeceksiniz. Burnunuz ?i? ve ucu yukar? dönmü? görülebilir. Bu zamanla kendili?inden düzelecektir.

13. Burnunuzun ucunda ve bazen de üst duda??n?zda uyu?ukluk hissedebilirsiniz. Bu birkaç hafta içinde kaybolacakt?r.

14. Tamponlar ç?kar?ld?ktan sonra, burnunuzu nazikçe günde 2-3 kez kulak temizleme çöpü ile musluk suyu kullanarak temizleyebilirsiniz. Kulak temizleme çöpünü burun deli?inizden yukar? do?ru sokmay?n?z.

15. Tamponlar al?nd?ktan sonra dahi, burnunuz t?kal? olacakt?r. Bu, dokular?n cerrahiye normal yan?t?d?r. Bir hafta süre ile burnunuzu sümkürmeye te?ebbüs etmeyiniz. Aks?rmak, sümkürmek zorunda kald???n?zda, her iki burun deli?iniz aç?k ?ekilde bunu nazikçe yap?n?z. Burun spreyleri veya damlalar? kullanmay?n?z. ?ayet hap??rmak zorunda kal?rsan?z a?z?n?z aç?k hap??r?n?z.

16. Ameliyat?n?z boyunca alm?? oldu?unuz ,sakinle?tirici veya uyu?turucu ilaçlar?n kullan?m?ndan sonra bitkinlik ve zafiyet oldukça s?kt?r. Bir veya birkaç gün içerisinde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bazen de uykusuzluk olabilir. Bunu hafifletmeye yard?mc? olmak için, ilk hafta boyunca size uyku ilac? verilebilir.

17. Ameliyattan 12 ile 36 saat sonra depresyon görülmesi hiç de nadir bir olay de?ildir. Burnunuzun ameliyattan sonraki ilk görünümü sizi ?a??rtabilir. Sab?rl? ve gerçekçi olman?z gerekti?ini hat?rlay?n?z. Unutmay?n?z ki burnunuz cerrahi bir giri?ime maruz kald? ve zamanla düzelip çok daha iyi olacakt?r. Burnunuzun tam anlam?yla iyile?mesi 6 ile 12 ayl?k bir süre gerektirebilir.

18. Pansumanlar al?nd?ktan sonra normal i? hayat?n?za dönebilirsiniz (yapt???n?z i?in türüne ba?l? olarak). Küçük berelerin gizlenmesine yard?mc? olmak için makyaj kullan?labilir.

19. Ameliyat sonras? randevular?n?z?n hepsine gitti?inizden emin olunuz. Bunlar, doktorunuzun iyile?menizi ve burnunuzun geli?imini takip etmesi ve burnunuzun görünümündeki geli?imi de?erlendirmek için çekilecek ameliyat sonras? foto?raflar için gereklidir. Ameliyat sonras? randevular, genellikle ameliyattan 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 aya verilir.

20. Ameliyat sonu zorunlu olmad?kça iki ay gözlük kullanmay?n. Gözlükler sadece alç? tel yerindeyken tak?labilir. Bu dönemden sonra bir parça bantla aln?n?za as?lmal?d?r. Bunun nas?l yap?ld??? size gösterilecektir.

Damak ve Dudak Yarığı Ameliyatı

Çocu?un do?mas?ndan uzun bir süre önce, geli?imin ilk haftalar?nda, duda??n sol ve sa? kenarlar? ile damak birlikte olu?urlar. Ancak, yakla??k her 1000 bebekte bir normal birle?me olu?maz. Dudak ve damak ayr? olarak geli?tikleri için, dudak ve damak yar?klar? çe?itli varyasyonlarda görülebilirler. E?er çocu?unuz bu ?ekilde bir deformite ile dünyaya gelmi? ise, doktorunuz, tedavi için cerrahi onar?m? önerecektir. Dudak ve damak yar??? ile dünyaya gelen çocuklar?n tedavisinde önemli ilerlemeler elde edilmi? olup, ço?unuzun normal, sa?l?kl? ve mutlu bir ya?am geçirmesi için herhangi bir engel bulunmamaktad?r. Burada cerrahi giri?im ile ilgili temel bilgiler size verilecektir. Bireysel farkl?l?klar nedeniyle baz? sorular?n?za burada cevap bulamayabilirsiniz. Doktorunuza cerrahi giri?im ile ilgili akl?n?za tak?lan her türlü soruyu sormaktan çekinmeyiniz.

TAKIM YAKLA?IMININ ÖNEM?

Dudak ve damak yar??? ile do?an çocuklar, e?lik eden çe?itli problemler nedeniyle de?i?ik uzmanl?k dallar?ndan al?nacak yard?ma ihtiyaç duyarlar. Plastik cerrahinin yapaca?? yar?k onar?m?n?n yan? s?ra beslenmeleri, di?leri, i?itmeleri, konu?malar? ve psikolojik geli?meleri aç?s?ndan çocuk büyüdükçe de?i?ecek çe?itli problemler ortaya ç?kabilecektir. Bu nedenle, ailelerin tak?m deste?i alabilece?i merkezlere ba?vurmalar? önemlidir. Genel olarak bu tip bir tak?mda plastik cerrah, çocuk hastal?klar? uzman?, kulak-burun-bo?az hastal?klar? uzman?, konu?ma ve i?itme uzman?, psikolog, genetik dan??man, diyetisyen, hem?ire ve sosyal dan??man yer almaktad?r. Bu uzmanlar?n hangisine, ne zaman ba?vurulaca?? plastik cerrah taraf?ndan koordine edilmektedir.

HER CERRAH? BAZI BEL?RS?ZL?KLER VE R?SKLER? TA?IR

Cerrahi giri?im, dudak ve damak yar??? onar?m?nda deneyimli bir plastik cerrah taraf?ndan gerçekle?tirilirse iyi bir sonuca ula?mak mümkündür. Ancak her operasyonda oldu?u gibi kar??la??labilecek çe?itli riskler ve komplikasyonlar da mevcuttur. Dudak yar??? onar?m? sonras?nda en s?k görülen problem, duda??n her iki yan?ndaki simetrinin sa?lanamamas?d?r. Dudak onar?m?ndaki temel amaç yar???n tek bir operasyonda kapat?lmas?d?r ancak zaman zaman ikinci bir i?lem gerekli olabilmektedir. Damak yar??? onar?m?ndaki temel amaç ise damaktaki aç?kl???n kapat?larak çocu?un beslenmesini ve düzgün konu?mas?n? sa?lamakt?r. Zaman zaman çe?itli iyile?me problemleri ve konu?ma bozukluklar? ikinci bir giri?imi gerektirmektedir.

CERRAH?N?N PLANLANMASI

Cerrahinin nerede yap?laca??, anestezinin ?ekli, kar??la??labilecek sorunlar, iyile?me dönemi, i?lemin maliyeti ve ortaya ç?kacak sonuç gibi detaylar hakk?ndaki bilgileri, doktorunuzla yapaca??n?z ilk görü?mede ö?renebilirsiniz. Çocu?unuzun ameliyat öncesi ve sonras? dönemdeki beslenmesi hakk?ndaki bilgileri de doktorunuzdan ö?renebilirsiniz. Ba?l? oldu?unuz sosyal güvenlik sistemleri (Emekli Sand???, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba? ?Kur) dudak ve damak yar??? operasyonlar?n?n tüm maliyetlerini kar??lamaktad?r. Özel sigorta kapsam?nda iseniz, poliçenizin çocu?unuzu kapsamas?na ve cerrahi i?lem için verdi?i limitlere dikkat ediniz.

DUDAK YARI?I CERRAH?S?

Dudak yar???, üst dudaktaki küçük bir çentikten, burun taban?na uzanan tam bir yar??a kadar geni? bir çe?itlilik gösterebilir. Yar?k tek tarafl? olabildi?i gibi duda??n iki yan?nda da yer alabilir. Cerrahi giri?im genellikle çocuk 6 – 10 haftal?k iken gerçekle?tirilmektedir. Dudak yar???n? onarmak için, yar???n iki yan?na yap?lacak kesiyi takiben kas onar?m? yap?lacakt?r. A??z mukozas? ve cilt onar?m? yap?larak yar?k kapat?lacakt?r. Bu ?ekilde kas fonksiyon kazanacak ve normal dudak ?ekli olu?turulacakt?r. Burunda olu?an deformite de bu giri?imden fayda görecektir.

DUDAK YARI?I CERRAH?S? SONRASI ?Y?LE?ME

Çocu?unuz cerrahi sonras? huzursuz bir dönem geçirebilir. Bu dönemi atlatmak için çe?itli ilaçlar doktorunuz taraf?ndan size önerilecektir. Çocu?unuzun ellerini ameliyat sahas?ndan uzak tutmak için dirseklerin bükülmesini önleyen bandajlar? kullanmak bir süre gerekli olmaktad?r. Kullan?lan pansumanlar bir ? iki gün sonra ç?kar?lacak, cilt diki?leri ise 5 gün sonra al?nacak veya kullan?lan materyale ba?l? olarak kendili?inden dü?ecektir. Çocu?unuzun ilk birkaç hafta boyunca beslenmesi ile ilgili öneriler doktorunuz taraf?ndan size verilecektir. Ameliyat izi, ilk birkaç haftal?k dönemde daha k?rm?z? ve geni? bir hale gelecektir. Bu görünüm zamanla azalacak ancak iz hiçbir zaman tamamen yok olmayacakt?r. Birçok çocukta burun ve dudak bölgesindeki gölgelenmeler nedeniyle bu iz zorlukla görülebilir ?ekle dönü?ecektir.

DAMAK YARI?I CERRAH?S?

Damak yar?klar?, baz? çocuklarda küçük dili etkileyen küçük bir çentik ?eklinde iken, baz?lar?nda dudak bölgesine kadar uzanmaktad?r. Damak yar??? onar?m? cerrah?n, anestezistin ve hastan?n durumuna göre 3 ? 12 aylar aras?nda yap?labilmektedir. Bu ?ekilde çocu?un cerrahi i?lemi tolere etmesi kolayla?maktad?r. Cerrahi onar?m s?ras?nda, yar???n iki kenar?nda yap?lan kesilerle, kenardaki dokular orta hatta do?ru yakla?t?r?lmakta ve damak bütünlü?ü sa?lanmaktad?r. Bu onar?m s?ras?nda yumu?ak damak kaslar? da onar?lmakta, bu ?ekilde çocu?un do?ru konu?mas? ve beslenmesi için gerekli zemin de sa?lanmaktad?r.

DAMAK YARI?I CERRAH?S? SONRASI ?Y?LE?ME

Ameliyat sonras? ilk bir iki günde, ilaçlarla rahatl?kla kontrol edilebilen, huzursuzluk ve a?r? ?ikayetleri olabilmektedir. Bu zaman diliminde çocuk a??zdan beslenmeye ba?lanmas?na ra?men normal miktarlarda beslenemeyece?i için damar yoluyla s?v? verilerek gerekli destek sa?lanmaktad?r. ?lk günlerde çocu?un ellerini a?z?na götürmesini önlemek için dirseklerin bükülmesini önleyen bandajlar gerekli olmaktad?r. Ameliyat sonras? ilk birkaç haftada çocu?unuzun beslenmesi için gerekli öneriler doktorunuz taraf?ndan size verilecektir. Bu önerilere uyulmas? dama??n sorunsuz iyile?mesi aç?s?ndan gereklidir.

Incoming search terms:

  • bebeklerde dudak yarılması
  • dudak yarılırsa ne yapılmalı
  • dudak yarılması
  • dudak yarılması nasıl iyileşir