Kategori arşivi: Dahiliye

Varikosel ameliyatı sonrası cinsel ilişki

Varikosel ameliyatı sonrası cinsel ilişki

Varikosel nedir?
Varikosel ameliyat? sonras? cinsel ili?ki birçok erke?in merak etti?i bir konudur. Varikosel ameliyat? sonras? cinsel ili?ki ile herhangi bir sorun ya?anmaz. Ayr?ca Varikosel ameliyat? sonras? cinsel ili?ki kurmak için hastan?n beklemesine de genel olarak ihtiyaç yoktur çünkü operasyon cinsel aktivite sistemleri ile ilgili de?ildir. Ancak operasyon bittikten sonra ço?u hekim hastas?na, Varikosel ameliyat? sonras? cinsel ili?ki için en az?ndan 1-2 gün beklemesini tavsiye etmektedir. Operasyon ?ayet göbek bölgesinden ya da lazer ile de?il de kas?k bölgesinden yap?lm??sa, Varikosel ameliyat? sonras? cinsel ili?ki kurarken, bu bölgenin fazla zorlanmamas?nda fayda vard?r. Okumaya devam et

Incoming search terms:

 • varikosel ameliyati sonrasi cinsel iliski
 • varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler
 • varikosel ameliyat
 • varikosel ameliyatı sonrası yapılması gerekenler
 • varikosel ameliyatı sonrası ilişki
 • varikosel ameliyatı sonrası şişlik
 • varikosel sonrası cinsel ilişki
 • varikosel ameliyatından sonra ilişki
 • varikoselden sonra cinsel ilişki
 • varikosel ameliyat sonrası cinsel ilişki
tansiyon

Hipertansiyon Nedir Belirtileri Nelerdir?


Eri?kin insanlarda arter kan bas?nc?n?n 140/90 mmhg üstüne ç?kmas?na ve üstünde seyretmesine hipertansiyon denir. hipertansiyon belirtilerinde hastalar?n genel ?ikayetleri özellikle oksipital bölgede görülen ?iddetli ba? a?r?s?d?r. Çarp?nt?, ba? dönmesi, fiziksel aktivitelerde çabuk yorulma, burun kanamas?, bulan?k görme, bazen nefes darl??? hastal???n belirtilerindendir. Mutlaka doktora gidilmeli ve fiziksel muayenenin yap?lmas? gerekir. Muayene bulgular? hipertansiyona sebeb olan hastal?klar? inceletir. Hastal?kla birlikte kalp yetmezli?i bulgular? aort oda??nda 2. ses sertle?mesi kapt sesinde üfürüm bulgular? saptanabilir. Bazen bir ilaç kullan?m?, zehirlenmelerde de hipertansiyon olu?abilir.

Hastal???n tedavisi için yap?lacak labaratuar tetkiklerininde çok önemi vard?r. Tetkikler etkeni ortaya ç?kart?r ve tedavi buna yönelik olarak yap?l?r. Hastan?n öncelikle ruhsal gerilimi varsa o giderilmeye çal???l?r. Sigara kullan?m? ve oral al?nan tuz tetikledi?i için sigaray? b?rakmas? sa?lan?r ve tuz k?s?tlamas?na gidilir.

Hipertansiyonda öncelikli hedef neden olan etkenin tedavisidir. Daha sonra hastaya tansiyonu dü?ürecek ve sabitleyecek ilaç tedavisine geçilir. ?lk tercih edilen ilaç grubu vücuttaki fazla su tutulumunu önleyecek diüritiklerdir. Hipertansiyon tedavisinde amaç diastolik kan bas?nc?n? 90?n?n alt?na çekmektir. E?er bu diüritiklerle olmuyorsa, santral etkili antiadrenaljik ajanlar etkilidir. Gebelerde kan bas?nc?n?n dü?ürülmesinin fetal ve plesental kan ak?m?n? dü?ürece?i unutulmamal?d?r.

Incoming search terms:

 • varikosel ameliyatı sonrası
Baş Ağrısının Nedenleri

Baş Ağrısının Nedenleri Beslenme, Stres ve Hormonlar

Ba? a?r?s? ço?u insan?n ya?ad??? bir rahats?zl?kt?r. Ba? a?r?s?n?n beslenme, stres ve hormonlarla yak?ndan ili?kisi vard?r.

Ba? a?r?s? sebebiyle doktora ba?vuranlar?n sadece %5-7?sinin ?ikayetleri, ba? a?r?s?na neden olabilecek yap?sal bir bozukluktan kaynaklan?r. Oysa a?r?lar ço?u zaman ki?nin i? yapabilmesini ya da fiziksel bir etkinli?i yapmas?n? engelleyecek boyutlardad?r.

Ba? a?r?s? rahats?zl???n?n onlarca nedeni vard?r, bu durum zaman zaman ciddi boyutlara ula??r ve ya?am? tehdit eden problemler haline gelir. Ba? a?r?s?n?n ciddi olabilece?ini gösteren baz? önemli ipuçlar? vard?r;

-Hasta 50 ya? üzerindeyse,
-E?lik eden ciddi bir sistemik hastal?k veya kanser varsa,
-Hasta hayat?nda ilk defa bu kadar ?iddetli bir a?r? tarif ediyorsa,
-A?r? giderek s?kla??yor veya basit a?r? kesicilere yan?t vermeyecek düzeyde ?iddetli hale geliyorsa,
-A?r?ya ba?ka nörolojik yak?nmalar e?lik ediyorsa, hasta mutlaka hekim kontrolünde incelenmelidir.

Ba? A?r?s?n?n Nedenleri Beslenme, Stres ve Hormonlar!
Ba? a?r?s? türleri aras?nda ilk s?ray? alan migren, her dört kad?ndan birinin kabusu olur. Doktor deste?i almak isteyenlerin büyük ço?unlu?u ise te?his s?k?nt?s? ya?ar. Migreni tetikleyen unsurlar aras?nda ilk s?ray? stres al?r.

Ba? aktör östrojen hormonu

Migren ço?unluklar kad?nlarda görülür. Migren beyindeki kan damarlar?ndaki de?i?iklikten dolay? olu?ur. Kad?nlardaki h?zl? hormonal de?i?imlerin s?kl???ndan ötürü de kad?nlarda daha yo?un görülür. Beslenme de migren tedavisinde önemli bir yer al?r.

Çikolata, turunçgiller, k?rm?z? ?arap, kahve ve peynir migreni tetikleyebilen besinlerdir. Bunlar?n yan? s?ra salam ve sosislerdeki koruyucu maddeler, sigara içmek, kans?zl?k veya tiroid bezinin yanl?? çal??mas? gibi durumlar da migren ataklar?n? tetikleyebilir. Baz? migrenli hastalar?n ataklar? ise stres, uykusuzluk, açl?k, üzüntü ve s?k?nt? nedeniyle artabilir. Ba? a?r?s? tedavisi bir ekip i?idir, a?r?ya neden olabilecek bir ya da birden fazla sorun olabilir. Bu sebeple çok yönlü bir ara?t?rmayla do?ru sonuca ancak ula??labilir.

Migren do?ru tan?, do?ru tedavi ve düzenli doktor kontrolü ile ki?inin günlük ya??m?n? rahatça sürdürebilece?i bir hastal?kt?r. Migren tedavisinde ilk ad?m a?r?lar? tetikleyecek faktörlerden uzak durarak günlük hayat?n düzenlenmesidir. Ayr?ca a?r?y? önleyecek tedaviler ve a?r? ba?lad??? zaman bunu dindirecek atak tedavileri vard?r. Tüm bunlar?n do?ru bir yakla??mla uygulanmas? tedavi ba?ar?s?n? oldukça artt?rmaktad?r.

Incoming search terms:

 • hormonal baş ağrıları
Prostat ameliyatı sonrası

Prostat ameliyatı sonrası

Prostat ameliyat?ndan sonra idraryollar?nda darl?k olabilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Ön idrar yoluyla yap?lan tüm giri?imler sonras? farkl? oranlarda da olsa idrar yolu darl??? geli?me riski var. Ancak idrar yolu darl?klar? de?i?ik tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilir.

Prostat ameliyat?ndan sonra Daralmalar tekrarlayabilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Hangi tedavi yöntemi kullan?l?rsa kullan?ls?n bu tip darl?klar?n tekrarlama olas?l??? var. Darl?klar?n tedavisinde lazer, tekrarlama riski en az olan yöntemlerden biridir.

Prostat ameliyat?ndan sonra Tekrar ameliyat gerekebilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Lazer olsun TUR olsun her iki yöntemde de prostat organ? tamam?yla ç?kar?lm?yor, daha rahat i?enmesini sa?layacak bir yol aç?l?yor. Dolay?s?yla her ikisinde de biraz da yapan ki?inin deneyimiyle orant?l? olarak y?llar içinde doku tekrar büyüyerek ameliyat ihtiyac? yaratabilir. Bu konuda lazer biraz daha dezavantajl? gibi görünüyor. 20001i y?llar?n ba?lar?ndan beri uygulanan bu yönteme ili?kin uzun dönem sonuçlar?n? henüz tam olarak bilmiyoruz.

Prostat Ameliyat? süresi nedir?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
??lemin süresi kullan?lan yönteme göre de?i?ir. Kapal? ameliyatlarda lazer dahil süreyi prostat?n büyüklü?ü belirler. Küçük prostatlarda süre 30-40 dakika, büyüklerde 1 saat kadard?r.

Prostat ameliyat?ndan sonra ?yile?me ne kadar sürüyor?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
?yile?me süresi yap?lan yöntem ve ki?inin ba?ka sa?l?k sorunlar? bulunup bulunmad???na ba?l? olarak birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir. Bu dönemde gece ve gündüz s?k idrara gitme, idrar yaparken yanma, idrar renginin zaman zaman de?i?mesi, çok nadiren kaç?rma yak?nmalar? görülebilir. Ancak iyile?me periyodunun sonunda hepsi ortadan kaybolur.

Peki, prostat hastalar?n?n dikkat etmesi gerekenler neler?

Prof. Dr. Süleyman Ataus: ?yile?me sürecinde eforlu hareketlerden kaç?n?lmas?, kab?z kal?nmamas?, alkol ve a??r? baharatl? yiyeceklerden uzak durulmas?, so?uktan korunulmas?, zorunlu olunmad?kça erken dönemde rektal yani makat yolu ile muayeneleri yapt?rmamalar? önerilir.

Prostat ameliyat?ndan sonra sonra seks yasak m??

Prof. Dr. Süleyman Ataus: ?yile?me süreci tamamlanmadan seks önerilmez. Biraz önce de bahsetti?im gibi bu süreç hangi yöntemin kullan?ld???na ba?l? oldu?u gibi çok da ki?iseldir. Ama bugün bu ameliyat yöntemleri aras?nda çok erken dönemde hastalar?n ola?an seks ya?amlar?na dönmesine olanak sa?layan bir yöntem pek mümkün de?il.

Prostat kanseri yayg?n görülen bir hastal?k m??

Prof. Dr. Süleyman Ataus: Prostat kanseri genel olarak bütün dünyada erkeklerde en s?k görülen kanserdir. Örne?in Amerika’da 2009 y?l?nda 200 bine yak?n yeni prostat kanseri tan?s? ve 30 bin civar?nda erke?in de bu hastal?ktan hayat?n? kaybedilece?i öngörülüyor. Ama erkeklerde kanserden ölüm nedenleri aras?nda birinci s?rada yer almaz. Bunun sebebi hastal???n ço?unlukla ileri ya?larda görülmesi ve genellikle yava? seyirli olmas?ndand?r. Ayr?ca prostat kanserli hastalar?n pek ço?u kanser d??? nedenlerle örne?in kalp sorunlar? nedeniyle ya?amlar?n? yitirirler. Son y?llarda tan? ya?? giderek dü?mekle birlikte PSA ve düzenli kontrol al??kanl??? sayesinde hastal?k çok daha erken evrede yakalanarak tamam?yla tedavi edilebiliyor.

Prostat kanserinin sebepleri neler?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Prostat kanserinin kesin sebepleri bilinmemekle birlikte riski art?ran baz? faktörler say?labilir. Ya?, ?rk, ailede prostat kanseri olmas?, genetik, beslenme özellikleri, ?i?manl?k, egzersiz al??kanl???, prostat?n iltihabi ve enflamatuar hastal?klar? gibi… 50 ya??ndan sonra riskin artt???n? biliyoruz. Tan? konulan 3 hastadan 2?si 65 ya? üzerinde. Nedeni kesin bilmemekle siyah ?rkta daha s?k ve sald?rgan seyrediyor. Ailesinde birinci dereceden yak?nlar?nda prostat kanseri olanlarda risk art?yor. Özellikle de erken ya?ta bu hastal??a yakalanm??larsa. Bu ki?ilerin en geç 40 ya??ndan itibaren prostat kanseri aç?s?ndan düzenli kontrollerini yapt?rmalar? gerekiyor.

Prostat kanseri Ba?ka organlara yay?labilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Bütün kanserler gibi prostat kanseri de kom?uluk yoluyla çevre doku ve organlara, lenf kanallar?yla lenf bezlerine ve kan yoluyla uzak organlara yay?labilir. Çevre organlardan idrar torbas?, meni keseleri ve kal?nba??rsaklar?n son k?sm?na; lenf yoluyla önce yak?n?ndaki daha sonra uzaktaki lenf bezlerine yay?l?r. Kan yoluyla en s?k kemiklere özellikle vücudun merkezindeki büyük kemikler ile omurgaya s?çrayabilir. Gidebilece?i di?er organlar akci?er ve karaci?erdir.

?i?man olmak prostat riskini art?r?yor mu?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Bu konuda tam bir görü? birli?i olmamakla birlikte ?i?manl???n prostat kanseri riskini art?rd???n? gösteren pek çok çal??ma bulunuyor. Ayr?ca ?i?man hastalarda hastal??a daha ileri a?amalarda tan? konuldu?u ve daha sald?rgan seyretti?i yolunda da baz? bulgular var. Son olarak a??r? ?i?manl?k tan? a?amas?ndan ba?layarak hastal??a yakla??m? güçle?tiriyor. Tedavinin özellikle cerrahinin kalitesini etkileyerek ba?ar? ?ans?n? azalt?rken nüks olas?l???n? yükseltebilir.

Incoming search terms:

 • prostat ameliyatı sonrası iyileşme süreci

Mide yanması için bitkisel tedavi

Mide yanmas? 20 ile 50 ya? aras?nda birçok insanda görülen çok yayg?n bir rahats?zl?k. Midede yanma hissi yemekten önce, yemek s?ras?nda ya da yemekten 2-3 saat sonra hissediliyor. Besinler, sindirim i?levinin bir gere?i olarak midede ilk de?i?ikliklere u?rayarak ba??rsaklara gönderilmek için haz?rlan?yor. Mide bu i?levi yerine getirirken iç yüzeyini kaplayan zar?n alt?ndaki salg? hücrelerini, besinlerin gerekli de?i?imini sa?lamak üzere uyar?yor. Bu s?rada olu?an bir dengesizlik, a??r? asit ortam?na ve midenin kendini koruyamamas?na yol açarak yanma hissine neden oluyor.

Büyüklerimiz midede yanma hissi duyduklar? zaman hemen bir lokma ekmek içi çi?nermi?. Ekmek içinin de?il ama a??za bir?ey atman?n do?ru bir yöntem oldu?unu belirten günümüz doktorlar? da az ama s?k yemeyi öneriyorlar. Ö?ünleri küçülterek s?k s?k yemenin ?ikayetleri azaltaca??n? söylüyorlar.

Yeme?e daha fazla zaman ay?r?n. Ayaküstü de?il, sofrada oturarak yiyin. Acele yemek mide i?levine zarar veriyor. Kendinize daha fazla zaman ay?r?p yemek yemeyi bir zorunluluk de?il de bir keyif an?na dönü?türün.

A?z?n?za küçük lokmalar almak midenin sindirim için gerekli salg?lar? daha kolay üretmesine yard?mc? olur. Lokmalar? uzun uzun çi?neyin. Bu, midenizde ?i?kinlik ve a??rl?k hissetmemenizi sa?lar.

Sofradan t?kabasa doymadan kalk?n. Mide bo? bir torba oldu?u için yemek yerken çi?nedi?imiz besinler buraya ula?t?kça mide sürekli geni?ler. E?er kemerinizi çok s?km??san?z yanma hissi duyman?z çok do?al. ?çi dolu bir plastik torbay? dü?ünün. Tam ortas?ndan bir ipi kemer gibi s?k?ca ba?lay?n. Torba sa?a ya da sola çekecek ya da a?a??ya do?ru sarkacakt?r. Mide de ayn? böyle… Bu nedenle ölçülü miktarda yemek yiyin.

Ak?am ö?ününden hemen sonra damak kaçamaklar? yapmay?n. Aksi takdirde mide gece boyunca çal???p yorulur. Ak?am yeme?i ile uyku aras? en az üç saat olmal?. Yani yemek yedikten en az 3 saat sonra yat?n. Gece yatarken sa? yana dönerek yatmay?n. Besinin mideye giri?i sa? taraftan gerçekle?ti?i için yedikleriniz yeterince hazmedilemeyip mide borusunda yanma hissi olu?abilir.

Yemek yedikten sonra yere e?ilmeniz gerekiyorsa dizlerinizi bükerek e?ilin. Aksi takdirde mide i?levini gerekti?i gibi yapamaz.

Yiyecek ve içeceklerin çok s?cak ya da so?uk olmas? mide s?v?s?na zarar verebilir. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerin ?l?k olmas?na özen gösterin.

Sigaradan uzak durun.

Yemekten sonra uzanmay?n. Unutmay?n, mide s?v?s? yatay pozisyonu sevmez ve yanma hissi mide borusu yoluyla a?z?n?za kadar gelebilir.

Bunlardan Uzak Durun

Hazm? kolay olmayan k?zartmalar? ve ya?l? yiyecekleri sofran?zdan uzakla?t?r?n. A??r ya?l?, fazla kremal? ya da soslu besinleri yemeyin. Çikolata, içerdi?i yüksek dozdaki ya? ve kafein nedeniyle hassas mideye zarar vererek yanma hissine yol aç?yor. Sütlü çikolata, daha az ya? içeren bitter çikolataya oranla daha tehlikeli oldu?undan çikolata sevenler genelde sütsüz olan?n? tercih etmeli.

Kafeinli içecekler mide için çok zararl?. Kahve, çay ve kola gibi içecekler hassas mideyi yorar. E?er mide yanmas?ndan ?ikayet ediyorsan?z ve kahve içmeden duram?yorsan?z kafeinsiz kahveyi tercih edin.

Gazozlu içecekler ve asitli meyve sular?n? dikkatli için. Domates veya portakal suyu asitli oldu?u için mide yanmas?n? ?iddetlendirebilir. Bu nedenle suland?rarak ve balla tatland?rarak için.

Et suyu ile haz?rlanm?? çorbalardan uzak durun. Di?er çorbalar? ise çok s?cak içmeyin. Il?nmas?n? bekleyin.

Alkol midedeki yanma hissini art?r?r. Hele mide bo?ken alkol kesinlikle almay?n.

Çi? so?an ve çi? meyve de mide asidini art?ran etkenlerdendir.

?eker yemeyi seviyorsan?z naneli olanlar? seçmeyin.

Mide a?r?lar?n?za son verecek sa?l?kl? ve dost besinlerle yemek yemenin keyfini ç?kartabilirsiniz…

Karnabahar : Ha?lanm?? karnabahar, mideyi asit sald?r?lar?ndan koruyarak tüm sorunlar? giderebilir. ?çeri?inde bulunan gefarnato maddesi ülser ilac?n?n hammadesi olarak kullan?l?yor.

Lahana : Lahanay? çi? olarak yemeyi tercih edin. ?nce ?eritler halinde do?ray?p salata yap?n. Meyve presinde lahanan?n suyunu s?k?p ayn? miktarda elma suyu ile kar??t?r?n ve için. Lahana, ülser ve gastrit ilac? olarak biliniyor. Dörtte bir lahanay? y?kay?p kal?n ?eritler halinde do?ray?n. 1 kerevizi soyup do?ray?n. 1 havucu temizleyip dilimleyin. Lahana, kereviz ve havucu kat? meyve presinde s?k?p sabah ak?am suyunu için.

Patates : Çi? patates suyu mide yanmas?n?n do?al ilac?d?r. Patatesi soyup kat? meyve presinde suyunu s?k?n. Su,havuç suyu ya da kereviz suyu ile kar??t?r?p için.

Elma sirkesi : Salatalarda ya da mezelerde elma sirkesi kullan?n.

Maden suyu : Mide asidinin büyük bir bölümünü etkisiz hale getiriyor.

Ispanak : Ispana?? buharda pi?irin ya da ha?layarak tüketin. Taze yapraklar?n? salata olarak yiyin.

Zeytinya?? : Çi? olarak kullan?ld???nda besinlerin midede kalma süresini azalt?yor ve ya?lar?n sindirimi için safra salg?s?n? art?r?yor.

Baklagil : Fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan bioflavionid maddesi, midenin koruma faktörünü art?r?yor.

Muz : Mideyi seven meyvelerin ba??nda geliyor. Ara ö?ünlerde birer muz yemek, midedeki yanma hissini ortadan kald?rabilir. Muz, mide enzimleri ve hücrelerinin üretimini de art?r?yor.

K?zarm?? ekmek : Midenin salg?lad??? a??r? asidi kurutarak yanma hissini gideriyor.

Meyankökü : Güçlü bir mide koruyucusu.Yap?lan son ara?t?rmalara göre midedeki a??r? asitlenmeyi azalt?yor.

Incoming search terms:

 • muz mide yanmasina iyi gelirmi
 • zeytinyaginin mideye faydalari
 • muz mideye iyi gelirmi
 • ısırganın çocuklara faydaları
 • kızarmış ekmeğin fayda ve zararları
 • srgann cocuklara faydalar
 • zeytinyağı mideye faydaları
 • zeytinyağı mide yanmasına iyi gelirmi
 • zeytin yagi medeye faydalari
 • çiğ meyve mideye dokunurmu

Idrarda Kan,kanama,hematüri


Kanl? idrar?n rengi içerdi?i kan miktar?na göre aç?k pembeden koyu k?rm?z? ya kadar de?i?ir. Kanl? idrar bulan?kt?r; cam bir kap içinde bir süre hekletilirse üstte görece duru, altta ise kanl? çökelti nedeniyle daha koyu renkli ve hulan?k iki bölüme ayr?l?r. ?drarda kan belirtisi bo?alt?m sisteminin herhangi bir yerinden kaynaklanab?l?r. Böbrek ta?lar?, veremi, kötü huylu tümörleri ya da enfarktüsü, akut glomerülonefrit, idrar borusu ta?lar?, idrar kesesi tüm örleri, veremi, ta?lar? ya da basit bir idrar kesesi iltihab? ya da siyek (üretra) ta?lar? ve iltihab? buna yol açabilir. ?drarda kan her zaman gözle görülmeyebilir. ?drar?n rengini de?i?tirmeyecek kadar azsa ancak kimyasal deneylerle ya da idrar çökeltisinin mikroskopla incelenmesiyle saptanabilir.

?drarda kan bulunmasm?n en önemli nedenleri;
– Böbrek havuzu papillomu
– ?drar borusu tümörü
– ?drarkesesi divertikülü
– Prostat
– Y?rt?lma
– Darl?k
– Papillom
– Ta?

?drarda kan çogu kez gözle görülebilen bir belirti oldu?undan,idrarda kanaman?n kaynakland??? bölgeyi de saptamak olas?d?r. Bunun için Guyon deneyi denen yönteme ba?vurulur. Hasta üç ayr? kadehe idrar yapar ve kadehlerdeki renk de?i?iklikleri de?erlendirilir. Kanama siyekten (üretra) kaynaklan? yorsa idrarda kana ba?l? renk de?i?imi ilk kadehte ortaya ç?kar; buna ilk idrarda kan ya da ilk hematüri denir. Obür kadeh lerde ise berrak sar?, normal idrar rengi görülür. Kan idrar kesesinden kaynaklan?yorsa k?rm?z? renk son kadehte ortaya ç?kar. Çünkü kan idrar kesesinin dibinde toplanm??t?r ve i?emenin sonunda kesenin kas?ln’?as?yla d??ar? at?l?r. Buna son idrarda kan ya da son hematüri denir. E?er kanama böbrek ya da idrar borusu bölgesinde ise kan idrara bütünüyle kar??m?? olarak gelir ve her üç kadeh de k?rm?z? renkte görülür; buna da bütün idrarda kan ya da tam hematüri denir.

?lk hematüri
(A??rl?kl? olarak ilk kadehte kan)
Siyek kökenli nedenler (ta?, iltihap)

Son hematüri:
(A??rl?kl? olarak üçüncü kadehte kan)
o idrar kesesi kökenli nedenler (tümör, idrar kesesi
veremi, ta?, iltihap)

Tam hematüri:
(Her üç kadehte kan)
o böbrek kökenli nedenler (ta?. böbrek veremi, kötü huylu tümör, akut glomerülonefrit, böbrek enfarktü
o idrar borusu kökenli nedenler (ta?)

Hemoglobinüri idrarda hemoglobin bulunmas?d?r. Akut ve yayg?n b?r hemolizin (alyuvar parçalanmas?) ard?ndan görülür. Normal ko?ullarda hemoglobin vücudun savunma mekanizmas?n? olu?turan retiküloendotelyal sistemde parçalan?r. E?er alyuvarlar damar içinde parçalan?rsa önemli miktarda serbest hemoglobin plazmaya geçer. Ama böyle bir durumda bile iki mekanizman?n etkisiyle idrarda hemoglobin bulunmayabilir. Bu mekanizmalar hemoglobini bilirubine indirgeyen retikuioendotelyal sistem ve hemoglobini süzen böbre?in olu?turdu?u e?iktir. Böbrek e?i?i çok yüksektir ve kandaki serbest hemoglohin düzeyi 100 ml’de 150-200 mg’ye eri?meden idrara hemoglobin geçmesini engeller. Hen?oglo binin idrara geçebilmesi için kandaki düzeyinin çok k?sa sürede yüksek bir de?ere ula?mas? gerekir. Bu durumda retiküloendotelyal sistemin yeterince h?zla bilirubine dönü?türemedi?i hemoglobin böbrek e?i?ini de a?arak idrarla at?l?r. Hemoglobinüride idrar?n rengi morumsu k?rm?z?dan k?z?l kahverengiye kadar de?i?ebilir. Renk iki pign?ente ba?l?d?r: Oksihemoglobin ve methemoglobin. Oksihemoglobinin rengi parlak k?rm?z?, methemoglobininki kahverengidir. Idrar?n rengi de bu iki pigmentin göreli yo?unlu?una ba?l? olarak de?i?ir. Bazen hemoglobinüri hematüriyle, yani idrarda alyuvarlar bulunmas? yla kar? ?t?r?l?r. Oysa hemoglobinürinin ay?rt edici birçok özelli?i vard?r. Orne?in idrar bu/an?k de?il, berrakt?r. Ayr?ca çökelti incelendi?inde idrarda hiç alyuvara rastlanmaz.
?ikayet

?drar?n?z k?rm?z?ms?, pembe veya kahverengi ya da k?rm?z? ?erit veya p?ht?lar içeriyor. Yiyeceklerdeki (örne?in pancar) renk pigmentleri, uyu?turucu kullan?m? ve porfirya idrar?n k?rm?z?ya dönmesine yol açm?? olabilir. Endi?elenecek bir durum yoktur.

Nedenleri

Mesane enfeksiyonu : Ani, ac?l?, s?k ve miktar? az olan idrar?n?zda kan var; ate?, s?rt?n alt k?sm?nda a?r? ve göbe?in alt bölgesinde a?r? var. Mesane enfeksiyonu veya sistit idrar yapamaman?n nedeni olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirir.

Mesane ta?? : ?drar?n?zda kan var. S?k s?k idrara gidiyor, ama az yapabiliyorsunuz; üstelik sadece belli bir pozisyonda. S?rt?n?z?n alt k?sm?nda ve karn?n?zda a?r?yla birlikte dü?ük ate?iniz var.

Böbrek ta?? : S?rt?n?z?n ve karn?n?z?n alt k?sm?nda ve kas?klar?n?za yap?lan spazm oluyor ve s?k idrara gidip az miktarda ve kanl? idrara ç?kabiliyorsunuz.

Üretrit : Üretran?zdan sar?mtrak bir ak?nt? geliyor, karn?n?z?n alt k?sm? a?r?yor, s?k s?k idrara gidiyorsunuz, ama az miktarda kanl? idrar yapabiliyorsunuz. ?drar yaparken yanma oluyor ve e?er kad?nsan?z cinsel ili?ki ac? veriyor. Üretrit cinsel yolla bula?an ya da ki?isel temizli?e önem vermemekten kaynaklanan bakteriyel bir iltihapt?r.

Gromerülonefrit : ?drar?n?zda kanla birlikte ayak bileklerinde, gözlerinizin etraf?nda ?i?lik, nefes darl??? ve yorgunluk var. Böbre?inizin kan? süzen yap?lar?nda ani veya kronik bir iltihaplanma olmu? olabilir.

Tehlikesiz hematüri : Sadece idrar?n?z kanl? ve ba?ka belirtiniz yok. ?drar viral enfeksiyonlardakinden daha kanl? görünse de, bu durum herhangi bir hastal?kla veya organ hasar?yla ili?kili de?ildir. Bazen çocuklukta meydana gelir ve zamanla geçer. Bazen bir aile ferdinde ba?layan bu sorun s?k?nt? yaratmadan ömür boyu sürebilir.

Hemolitik anemi : Yorgunluk ve güçsüzlük hissediyorsunuz, idrar?n?zda kan var, nefes darl??? çekiyorsunuz ve cildiniz sarard?. Hemolitik anemi kan?n alyuvarlar?ndaki genetik bir anormallikten veya baz? ilaçlardan ya da alyuvarlar? yok eden baz? hastal?klar?ndan kaynaklan?r. Alyuvarlar y?k?ma u?ram??t?r ve kemik ili?i bunlar?n yerine yenilerini yeteri kadar h?zla üretememektedir. Genetik olarak baz? enzimleri eksik olanlar ile baz? ilaçlar? kullananlarda hemolitik anemi ortaya ç?kabilir.

Kendiniz Ne Yapabilirsiniz?

?drar?n?zda kan varsa, bu konuda uzman olan bir doktor gözetiminde tedavi olman?z gerekir.

Önleme Bol bol su (günde 6 – 8 bardak) için. Bu, özellikle egzersiz yaparken, ate?iniz oldu?unda ve hava s?cakl??? artt???nda ç?k önemlidir. Kafein ve alkolden uzak duru; mesaneyi tahri? edebilir. Enfeksiyonlardan sak?nmak için cinsel ili?ki esnas?nda lateks prezervatif kullan?n. Küvette banyo yapmak yerine du? al?n ve yumu?ak sabun kullan?n.
Öteki Nedenler Böbrek enfeksiyonu Böbrek tümörü Mesane tümörü

Böbrek taşı ameliyatlarında kesisiz cerrahi yöntemi


Özellikle çocukluk döneminde böbrek ta?? rahats?zl??? olan hastalarda, ya?am boyunca birden fazla ameliyat söz konusu olabildi?inden, böbreklerde harabiyet olu?mamas? ve böbrek geli?iminin olumsuz etkilenmemesi ve böbrekte kanama riskinin söz konusu olmamas? gibi önemli avantajlar ta??yan yöntem, art?k Türkiye’de…

?drar yolundan girilerek böbre?e ula??lan ve ta??n s?k??t??? yerde lazerle k?r?lmas?na olanak sa?layan yöntemin uygulanabilmesi için, ta??n ameliyats?z ta? k?rma yöntemlerinin uygulanamayaca?? kadar sert ve 2 santimetrenin üstünde olmas? ?art? aran?yor. Bunun yan? s?ra teknik, ta??n bir santimetrenin üstünde, ancak böbre?in alt k?sm?nda ve ta? k?rmaya uygun olmamas? halinde de yap?labiliyor.

Keçiören E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Üroloji Klinik ?efi Doç. Dr. Ali Ünsal, böbrek ta? hastal???n?n Türkiye’de çocuk ve yeti?kinler aras?nda yayg?n görüldü?ünü söyledi.

Yeti?kinlerde hastal???n görülme s?kl???n?n yüzde 15 oran?ndayken, çocuklarda daha nadir görüldü?ünü, ancak ciddi bir sa?l?k sorunu oldu?unu belirten Ünsal, çocuklardaki ta? hastal???n?n altta yatan ba?ka bir hastal?ktan kaynakland???n? ifade etti. Ünsal, yeti?kinlerde genellikle böyle bir durum yokken, çocuklarda ilk s?rada genetik geçi?li ”sistünüri” ad? verilen hastal???n geldi?ini belirtti.

?drardaki bir maddenin fazla olmas?n?n ta? olu?umuna yol açt???n? anlatan Ünsal, bu çocuklarda ta? hastal???n?n üç ya??ndan önce ortaya ç?kt???n? dile getirdi. Ünsal, böbrek kanal?nda do?u?tan bir tak?m darl?klar?n ve enfeksiyonlar?n da ta? olu?umuna neden oldu?unu ifade etti.

Çocuklarda görülen ta? hastal?klar?n?n sadece yüzde 10-12’sinde altta yatan bir sebep bulunamad???na i?aret eden Ünsal, ”Bu nedenle çocukluk dönemi ta? hastal???nda, ta?la ilgili sorunun ortadan kald?r?lmas?n?n ard?ndan altta yatan hastal???n da mutlaka belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekti?ini vurgulad?. Ünsal, altta yatan hastal???n tedavi edilmemesi halinde, ilerleyen dönemde bu çocuklarda ta? olu?ma riskinin çok yüksek oldu?unu ve hastal???n tekrarlayabildi?ini söyledi.

BÖBREK KAYBI SÖZ KONUSU OLAB?L?R
Böbrekteki ta?lar?n al?nmamas? durumunda, bunun enfeksiyona yol açabildi?ini belirten Ünsal, çocuklar?n a?r? ?ikâyetini dile getiremeyecek kadar küçük olmas? halinde sorunun huzursuzluk ile kendini gösterdi?ini söyledi. Ünsal, ”Çocuklarda bulant?, kusma, yüksek ate? olabilir. Zamanla, böbreklerde harabiyete neden olabilir. Bu durum böbrek kayb?na kadar gidebilir. Bazen, ta? hiç a?r? yapmazken, böbrekte çürüme görülebilir” uyar?s?nda bulundu.

Üç ya??n alt?ndaki çocuklarda böbrek ta??n?n ba?ta huzursuzluk, beslenme bozuklu?u, yüksek ate?, anne sütünü emmeme ?eklinde kendini gösterebildi?ini vurgulayan Ünsal, ”Bu ya??n üstündeki çocuklarda kar?n a?r?s?, yüksek ate?, s?k idrara gitme, geli?me gerili?i ?ikâyetleri ile kar??la??labilinir” dedi ve sorunun basit bir idrar tahlili, ultrason ya da röntgen ile tan? konulabilece?ini söyledi.

KAPALI CERRAH? YÖNTEMLER? TERC?H ED?L?YOR
Böbrek ta??n?n yok edilmesinde kullan?lan yöntemler hakk?nda bilgi veren Ünsal, hasta profilinin uygun olmas? halinde ilk olarak ”ESWL” diye isimlendirilen, ?ok dalgalar?yla ta??n k?r?lmas? esas?na dayanan tekni?i tercih ettiklerini anlatt?. Ünsal, bu uygulama için ta??n böbre?in havuzcu?unda ve 2 santimetreden küçük olmas?, yumu?ak yap? ta??mas? özelliklerinin arand???n? ifade etti. Ünsal, bunun için ta??n böbre?in alt k?sm?nda bulunmamas? gerekti?ine de i?aret etti.

Çocuklarda hastal???n nüks ihtimali fazla oldu?undan ya?amlar? boyunca birkaç kez ameliyat olmak zorunda kalabileceklerini belirten Ünsal, bu nedenle böbre?e en az zarar? verebilecek kapal? ameliyatlar? tercih ettiklerini anlatt?.

”Perkütan nefrolitotomi” diye adland?r?lan kapal? böbrek ta?? ameliyat?n?n bu tekniklerden biri oldu?unu dile getiren Ünsal’?n verdi?i bilgiye göre, söz konusu yöntemde anestezi uygulanarak ameliyata al?nan çocu?un s?rt?ndan bir i?ne ile böbre?inin içine giriliyor ve bir kalem kadar geni?letiliyor. Buradan özel aletlerle böbre?in içine girerek, ta?lar k?r?l?yor ve tüpün içerisinden d??ar? ç?kar?l?yor. Yani, aç?lan tek bir delikten böbrekteki tüm ta?lar temizlenebiliyor. Teknik, 9 ayl?k çocuklara kadar uygulayabiliyor.

KES? OLMADAN YAPILAN SON YÖNTEM TÜRK?YE’DE
Çocuklarda böbrek ta?? ameliyatlar?nda en son teknik, ”Fleksbil” olarak adland?r?lan ve 2007 y?l?nda dünya literatürüne girerek birçok yabanc? ülkede uygulanan bir yöntem olarak gösteriliyor. Bu yöntemde, çocu?un veya yeti?kinin böbre?ine, vücudunun hiçbir yeri kesilmeden ya da delinmeden idrar yolundan bükülebilir yap?daki özel aletlerle giriliyor ve böbrek içerisindeki ta?a ula??l?yor. Ta?, s?k??t??? yerde lazerle k?r?l?yor.
Eskiden idrar kanal?ndan yap?lan ameliyatlarda böbre?e ula??lamazken, bükülebilir renoskopi aletiyle böbre?e kadar girebiliyor. Hasta için birçok avantaj sa?layan yöntem, yurt d???ndan sonra art?k Türkiye’de de ba?ar?yla uygulan?yor. Sa?l?k Bakanl??? Keçiören E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’nde yakla??k bir y?ld?r Üroloji Klinik ?efi Doç. Dr. Ünsal ba?kanl???ndaki ekip taraf?ndan ba?ar? ile gerçekle?tiriliyor. Türkiye’de yöntemin ”çocuklarda ilk uygulay?c?s?” olan hastanede, en son 10 ayl?k bir bebe?e operasyon gerçekle?tirildi.

BÖBREKTE KANAMA R?SK? ORTADAN KALKIYOR
Yöntem, di?er tekniklere göre önemli avantajlar ta??yor. Bu yöntemde vücutta kesi olmuyor, böbrek dahil hiçbir yerde delik aç?lm?yor. Bu ko?ullarda yara iyile?mesi, enfeksiyon riski gibi bir durum ortadan kalk?yor. Hasta ameliyat?n?n ard?ndan bir günlük bir yat?? sonras? taburcu ediliyor. Böbre?in delinerek yap?ld??? ameliyatlarda böbrek içinde ciddi kanama riski bulunurken, bu teknikte böyle bir risk söz konusu olmuyor. Çünkü kanama böbre?in al?nmas?na dahi yol açabiliyor.

Özellikle çocuklarda böbrek dokusu geli?ti?inden, d??ar?dan ?ok dalgalar?yla ta? k?rma ya da delik aç?larak yap?lan ameliyatlar, böbrek geli?imini olumsuz etkileyebiliyor. Bu teknikte, çocuklar?n böbrek geli?imleri hiçbir ?ekilde etkilenmiyor.

TA? SERT VE 2 CM’N?N ÜSTÜNDE OLMALI
Yöntem, okul öncesi 7 ya??n alt?ndaki çocuklarda çok çok az uygulan?yor. Bu ya? grubundaki ameliyatlar?n, mutlaka bu konuda uzman hekimler taraf?ndan yap?lmas? gerekiyor. Bu yöntemden faydalanabilmek için, böbrekteki ta??n ameliyats?z ta? k?rma yöntemlerinin uygulanamayaca?? kadar sert ve 2 santimetrenin üstünde olmas? ?art? aran?yor. Bunun yan? s?ra teknik, ta??n bir santimetrenin üstünde, ancak böbre?in alt k?sm?nda ve ta? k?rmaya uygun olmamas? halinde yap?labiliyor. Ta? bir veya daha fazla say?da olabiliyor.