Etiket arşivi: saçlar neden yağlanır

Saç Sağlığı | Sıkça Sorulan Sorular


Evde haz?rlanan maskeler saç?m için yararl? m??

Do?al ürünlerin birço?u saç için yararl? vitaminler içerir. Ancak genellikle bu ürünlerin ham halinin saçtan temizlenmesi çok zor oldu?undan çok fazla y?kama ile sa?lanan yarardan daha çok zarar yaratabilir. Yeni Elidor serileri bu do?al besleyicilerin yararlar?n? y?kama ve uygulama zorlu?u olmadan sunmak amac?yla, ?ampuan ve saç kremlerini bademya??, k?na, limon, ginseng, soya özü gibi bilinen do?al besleyicilerin özlerini içerecek ?ekilde haz?rlam??t?r.

Saç?n?za özel bak?m yapmak için yeni Elidor Onar?c? Bak?m Serisi’nde bulunan zeytinya?? özü enerjisi içeren yo?un bak?m maskesi ve Elidor Koparak Dökülmelere Çözüm Serisi’nde bulunan ginseng ve soya özü enerjili yo?un bak?m maskesini deneyebilirsiniz.
Bademya?? kürünün saça yarar? var m??

Bademya?? uzun süredir saç için besleyici olarak bilinir. Ancak saçtan temizlenmesi çok zor oldu?undan çok fazla y?kama sonucunda saç?n?za, yarardan çok zarar verebilirsiniz. Bademya??ndan faydalanmak için saç için formüle edilmi? bademya?? içeren ürünler kullanmay? tercih etmelisiniz.

?ampuan ve besleyici bak?m kreminden olu?an Elidor Yumu?ak ve ?peksi Seri içerdi?i zengin bademya?? özü enerjisiyle ilk y?kamadan itibaren kuru saçlar? yumu?at?r, pürüzsüz bir görünüme kavu?turur.
Bepantene’in saç için çok yararl? oldu?u söyleniyor do?ru mu?

Bepantene, Panthenol içeren bir ilac?n ticari ismidir. Panthenol cilt ve saç için yararl? bir vitamindir. Saça uygulanacak Bepantene’li kar???mlardan bu vitaminin saç taraf?ndan ne kadar al?naca?? belli de?ilidir. Ayr?ca genellikle bu ürünlerin saçtan temizlenmesi çok zordur.

Yeni Elidor Serileri saç tipine uygun, saça en iyi ?ekilde nüfuz edecek ve kolay temizlenebilir saç maskeleriyle hem saç?n?za ihtiyac? olan bak?m? profesyonel olarak sa?l?yor, hem de saçtan kolayca temizleniyor.
Boya-perma-gölge gibi i?lemler saçlar?ma zarar verir mi?

Boya, perma ve röfle saça uygulanan kimyasal i?lemlerdir. Do?ru ürün ve uygulay?c? seçilmedi?i taktirde saça çok zarar verebilir. Kaliteli ürünler kullan?larak zarar minumuma indirilebilir.

Saç?n?za boya, perma yapmaktan vazgeçemiyorsan?z Elidor Onar?c? Bak?m Serisi tam size göre. ?ampuan, besleyici bak?m kremi, krem 7/24 ve yo?un bak?m maskesinden olu?an bu seri düzenli kullan?mla bu i?lemlerin saç?n?za verdi?i zarar? onar?yor ve saç?n?z? d?? etkenlere kar?? do?al zeytinya?? enerjisiyle koruyor.
Saçlar?m çok cans?z, ne yapmal?y?m?

Vitamin ve mineral eksikli?i, kimyasal i?lemler, yanl?? ürün kullan?m?, güne?, klorlu su gibi çevre ?artlar?, ate?li hastal?klar ve hormonal de?i?iklikler gibi pek çok sebeple saçlar canl?l???n? kaybedebilir.

Yap?lmas? gereken öncelikle iyi beslenmek, saç?n?za uygun bak?m? sa?lamak, çevre ?artlar?, tarama ve kimyasal i?lemlerden kaynaklanan hasarlara engel olmakt?r. Bunun için saç tipinize uygun ürünler saçarak düzenli kullan?mla saçlar?n?z? eski canl?l???na kavu?turman?z mümkün.

Do?al k?na özü enerjisi içeren Elidor Güçlü ve Parlak Seri ?ampuan ve besleyici bak?m kremi ile ilk y?kamadan itibaren saç?n?zdaki ????? ortaya ç?kartarak güçlü, parlak ve sa?l?kl? saçlara sahip olman?z? sa?lar.
Dökülme neden olur?

Saçlar?n belirli bir say?da dökülmesi ve yerine yenilerinin ç?kmas?, insan vücudunun normal i?leyi?i gere?idir. Günde maksimum 100 saç telinin dökülmesi normaldir. Saç dökülmesinin sorun olarak adland?r?lmas? için, dökülen saç miktar?n?n çok fazla artmas? veya yenilerinin ç?kmamas? gerekir.

Saç dökülmesini art?ran nedenler ate?li bula??c? hastal?klar, hamilelik, baz? ilaçlar ve ???n tedavileri, troit bezi rahats?zl?klar?, cilt enfeksiyonlar?, stres, yorgunluk, uykusuzluk, vitamin eksikli?i, yanl?? uygulanan zay?flama rejimleri, ya?lanma, hormonal bozukluklar ve genetik özelliklerdir.

Saçlar ayr?ca, sa?l???n? kaybederse k?r?l?p ortas?ndan koparak da dökülebilir. Bu tür dökülmeler saç?n sa?l?ks?z ve cans?z görünmesine neden olur.

?ampuan, besleyici bak?m kremi ve yo?un bak?m maskesinden olu?an Elidor Koparak Dökülmelere Çözüm Serisi içerdi?i ginseng ve soya özüyle ilk y?kamadan itibaren saçlar? güçlendirir, koparak dökülmeleri %93’e kadar azalt?r.
Fön saç?ma zararl? m??

Saç kurutma makinesinin, do?ru ?ekilde kullanmak kayd? ile saçlar?n?za zarar? yoktur. Saç kurutma makinesi kullanmadan önce havlu ile saç?n?zdaki fazla suyu al?n. Saç kurutma makinesini dü?ük s?cakl?k ve dü?ük üfleme h?z?na ayarlay?n. Saç kurutma makinesini yeterli uzakl?ktan bütün saç?n?z üzerinde dola?t?r?n. Tek bir noktaya sürekli ?s? vermemeye dikkat edin. Bu saç?n?z?n do?al nemini kaybetmesine neden olur ve saç?n?za zarar verir. Mümkünse saç?n?z? ?s?ya kar?? koruyacak ürünler kullan?n.

?ampuan, besleyici bak?m kremi ve krem 7/24’ten olu?an Elidor Onar?c? Bak?m Serisi içerdi?i zeytinya?? özü enerjisi ile y?pranan saçlar?n?z? sadece 3 y?kamada onar?r.
Saçlar?m iste?im d???nda kabar?yor, ne yapmal?y?m?

Saçlar?n kabarmas?, saç teli kal?nl???, saç?n gürlü?ü, saç derisinden ç?k?? ?ekli, statik elektriklenme, saç tellerinin kayganl???, y?kama suyunun sertli?i gibi pek çok faktöre ba?l?d?r.

Özellikle kuru ya da karma saçlarda uçlara do?ru elektriklenme ve kabarma görülebilir. Yap?lacak en do?ru ?ey bu tip saçlar için kremli ?ampuan ya da saç kremi kullanmakt?r.

Kabarma sorununu çözmek için, saç tipinize göre bukleleri kontrol alt?na alarak, harika görünmelerini sa?layan, ?ampuan, besleyici bak?m kremi ve krem 7/24’ten olu?an Elidor Hareketli Bukleler veya düz saçlar?n elektriklenmesini önleyen Mükkemmel Düz serilerinden birini seçebilirsiniz.
Saç derim sürekli ka??n?yor!

Saç derisinde ka??nt? pek çok sebepten olabilir:

* Saç derisinde a??r? ya?l?l?k veya kuruluk.
* Yanl?? ürün kullan?m? ve gerekti?inden az y?kama
* Kepek problemi.
* A??r? hassasiyet.
* Alerji veya cilt rahats?zl???.

Sorunu en do?ru ?ekilde çözebilmek için, bu ka??nt?n?n nedeni iyi tespit edilmeli ve o yönde hareket edilmelidir.
Kepeklerimden kurtulmak için ne yapmal?y?m?

Kepek, cildin yenilenmesi sürecinde ölü deri hücrelerinin normalden daha h?zl? ve büyük parçac?klar halinde dökülmesidir. Derinin yenilenmesi vücudun do?al bir i?levi olup, ölü deri normal saç derisinden çok küçük ve gözle görülmesi zor olan parçac?klar halinde at?l?r. Yenilenme i?leminin normalden daha h?zl? ve büyük parçac?klar halinde olmas? durumunda ise saçlarda kepek sorunuyla kar??la??l?r. Ara?t?rmalar kepek olu?umuna bir mikrooganizman?n neden oldu?unu ortaya ç?karm??t?r.

?ampuan ve saç derisi losyonundan olu?an Elidor Kepe?e Kar?? etkili seri içerdi?i ZPTO ve narenciye özü enerisi ile saç?n?z? kepekten ar?nd?r?r. Saç derisi losyonu ise ise iki ?ampuan aras?nda saç derinizin kepek üretmesini engeller.
Saçlar?m neden ya?lan?yor?

Ya?l?l?k cinsiyete ve ya?a ba?l? olarak saç derisinin normalden daha fazla sebum üretmesi olarak tan?mlan?r. Ya?l?l???n ana kayna?? saç folikülündeki ya? bezleridir. Sebum olu?mas? ya?a göre de?i?kenlik göstermektedir.

?nsan vücudunda ya? bezleri do?du?unda mevcuttur. Ancak ergenlik ça??na kadar çok fazla faaliyet göstermezler ve çok küçüktürler. Ergenlik ça??n?n gelmesiyle birlikte büyürler ve sebum üretmeye ba?larlar. Sebum üretim miktar? 20 ya? civar?nda maksimum noktaya ula??r ve daha sonra azalmaya ba?lar. Özellikle bu dönemde beslenme çok büyük bir faktördür. Ya?l? yiyeceklerden özellikle kaç?nmak gerekir. Ancak elbette ki bu noktada genetik özellikler belirleyicidir. Ya? bezlerinin miktar? ve ne kadar ya? üretti?i genellikle genetik özelliklere ba?l?d?r. Metobolizma ve genetik özellikler önemli bir faktördür.

Saçlar?n?z?n gün boyu hafif kalmas? ve ya?lanmamas? için Elidor Ar?nd?r?c? ve Ferahlat?c? Seri’yi deneyebilirsiniz. Bu seri, içerdi?i limon özü enerjisiyle ilk y?kamadan itibaren saçtaki ya?? dengeler, 48 saat süren rahatl?k ve hafiflik sa?lar.
Ya?lanan saçlar?mda kil kullanmam önerildi.

Kil eskiden beri halk taraf?ndan saçta temizlik amaçl? kullan?lan do?al bir maddedir. Kilin özelli?i ya? emici olmas?d?r. Ancak saçta bulunan ya? d???ndaki kirlere etkisi olmad??? gibi, saç?n korunmas? için gerekli besleyici temel ya?lar? da fazlas? ile emerek saç? kurutma ve hasarlara aç?k b?rakma riski vard?r. Ayr?ca genellikle kilin saçtan temizlenmesi çok zor oldu?undan çok fazla y?kama ile sa?lanan yarardan daha çok zarar yarat?labilir. Kil yerine ya?lanmay? önleyen bir ?ampuan? tercih edebilirsiniz.
Kestirmek saç için sa?l?kl? m??

Saç?n belli aral?klarla kesilmesinin saça ekstra bir bak?m sa?lamas? söz konusu de?ildir. Ancak uzun saçlarda en s?k rastlan?lan saç ucu k?r?lmalar? en basit biçimde saç?n kestirilmesi ile giderilir ve saçlar?n genellikle 2-3 ayda bir uçlardan kestirilmesi önerilir. Buna ra?men saç ucu k?r?klar?n?n bir daha olu?mas?n? engellemez. Bu nedenle, her ?ampuanlamadan sonra saç?n tipine uygun bir saç kremi kullan?ld??? takdirde saç?n y?pranmas? önlenebilmektedir.

?ampuan, 2si 1 arada ?ampuan ve besleyici bak?m kreminden olu?an Elidor Güçlü ve Parlak Seri içerdi?i k?na özü enerjisiyle ilk y?kamadan itibaren saçlar?n?z?n güçlü ve parlak olmas?n? ve sa?l?kla uzamas?n? sa?lar.
K?r?lmay? önlemek için ne yapabilirim?

Saç?n?z nemli halde iken geni? di?li bir tarak kullanarak saç?n?z? taray?n. Tarama hafif hareketlerle uçlardan ba?lay?p aç?ld?kça yukar? do?ru ç?karak yap?lmal?d?r. Bu ?ekilde saçlar?n?z? k?r?klardan korursunuz. Geni? di?li, di? aral?klar? aç?k ve saç?n tak?labilece?i pürüzler olmayan tarak tercih edilmelidir.

F?rça tercih ederken ba? derinizi çizmeyecek ?ekilde k?l uçlar? yuvarlat?lm?? olanlar? tercih ediniz. F?rça kullan?rken saçlar?n?z? y?pratacak sert hareketlerden kaç?nman?z tavsiye edilir. Saçlar?n?z? önce uygun bir tarak yard?m? ile taray?p açt?ktan sonra gerekiyorsa f?rçalay?n?z.

Bunlara ek olarak saç?n?z? besleyip esnekli?ini art?racak ve k?r?lmas?n? önleyecek saç bak?m ürünlerini tercih edebilirsiniz.

?ampuan, besleyici bak?m kremi ve yo?un bak?m maskesinden olu?an Elidor Koparak Dökülmelere Kar?? Çözüm serisi içerdi?i ginseng ve soya özü enerjisiyle saçar?n?z? güçlendirir k?r?lmalar? ve koparak dökülmeleri %93’e kadar azalt?r.
K?na ne kadar s?k uygulanabilir?

K?na eski zamanlardan beri saç bak?m? ve renk de?i?tirme amac?yla kullan?lan bir maddedir. Saç telinin üzerini kaplayarak renk de?i?imi ve parlakl?k sa?lar. Ancak çok s?k uygulanmas? tavsiye edilmez. 2 aydan daha s?k uygulanan k?na saç? sertle?tirdi?i için kolayca k?r?lmas?na neden olabilir.

Ayr?ca saç?n rengine ve y?pranma, röfle, boya, perma gibi bir i?lem geçirmi? olma durumuna göre saç?n?zda istenmeyen bir renk yaratabilir. Ve k?na i?leminden sonra saç?n?z?n rengini de?i?tirmek çok zor ve hasar verici olabilir.

E?er k?nay? renk de?i?tirmek için de?il de sa?l?kl? bir görünüm için kullan?yorsan?z, do?al k?na özü enerjisi içeren Elidor Güçlü ve Parlak Seri’yi tercih edebilirsiniz.
Saçlar?m çok kuru, ne yapmal?y?m?

Saçta kuruluk saç köklerinde bulunan ve ya? salg?layan keseciklerin yeterli çal??mamas?ndan kaynaklan?r. Beslenme ?eklimiz saç sa?l???n? etkileyen bir faktördür. Saç sa?l??? için yeterli miktarda A, B, C, D, E ve P vitamini, çinko ve kalsiyum içeren besinler almak gerekmektedir.

?ampuan ve besleyici bak?m kreminden olu?an Elidor Yumu?ak ve ?peksi Seri içerdi?i zengin bademya?? özü enerjisiyle ilk y?kamadan itibaren kuru saçlar? yumu?at?r, pürüzsüz bir görünüme kavu?turur.
Saçlar? ideal kurutma ?ekli nedir?

Temiz kuru bir havlu ile hafifçe bast?rarak saç?n?zdaki fazla suyu al?n. Saç?n?z? ovu?turmay?n. Mümkünse saç?n?z? kendi kendine kurumaya b?rak?n.
Saçlara limon sürmek sa?l?kl? m??

Limon uzun süredir saç için besleyici ve parlat?c? olarak bilinir. Ancak genellikle bu ürünlerin saçta do?rudan kullan?m? ve daha sonra temizlenmesi en etkili fayday? sa?lamayabilir. Limon özü veya di?er ba?ka do?al özlerle güçlendirilmi? bir ?ampuan seçmeniz daha do?ru olacakt?r.

Elidor Ar?nd?r?c? ve Ferahlat?c? Seri içerdi?i limon özü enerjisiyle ilk y?kamadan itibaren saçtaki ya?? dengeler, 48 saat süren rahatl?k ve hafiflik sa?lar.
Saçlar?m bir türlü parlam?yor!

Saç?n parlakl??? temel olarak ????? yans?tan yüzeyinin pürüzsüzlü?üne ba?l?d?r. Saç telinin yüzeyini kaplayan tabaka tarama, güne? ????? gibi çevresel faktörler ve röfle, perma gibi kimyasal i?lemler sonucunda y?pran?r ve pürüzlü bir hal alarak parlakl???n? kaybeder.

Saç renginize uygun ?ampuan, besleyici bak?m kremi ve krem 7/24’ten olu?an Elidor Seri’sini seçerek tekrardan göz kama?t?r?c? saçlara sahip olabilirsiniz.

Elidor Göz Kama?t?ran Alt?n Sar? Seri içerdi?i vita-color ve bal özü enerjisiyle sar? saçlardaki canl? ve parlak tonlar?n göz kama?t?rmas?n? sa?lar.

Elidor Tutkulu K?z?l K?z?l Seri içerdi?i vita-color ve kiraz özü enerjisi ile k?z?l saçlar?n ate? rengi tonlar?n? ortaya ç?kart?r.

Elidor I??lt?l? Kahverengi Seri içerdi?i vita-color ve tropik meyve özü enerjisi ile kahverengi saçlardaki farkl? tonlar? ortaya ç?kart?r, p?r?l p?r?l parlamas?n? sa?lar.
?ampuan yerine sabun kullanabilir miyim?

Saç temizli?inde yurdumuzda halen yayg?n bir ?ekilde kullan?lan sabun kimyasal yap?s? bak?m?ndan alkali bir maddedir ve saç temizli?i için önerilmemektedir. Alkali özellikteki maddeler pH de?eri olarak baziktir ve cildin pH de?erinden çok farkl? olduklar?ndan saç derisini kurutma, hatta tahri? edebilme özelli?ine sahiptir.

Ayr?ca saçlar? yumu?atan hiç bir madde içermedi?inden saçlar?m?z? sertle?tirir, saç?m?z?n üzerinde mat bir film tabakas? b?rakarak saç?m?z? matla?t?r?r.

Saçlar?n?z? temizlemek için saç tipinize uygun bir ?ampuan kullanman?z tavsiye edilir.
Saçlar?m çok sertse ne yapmal?y?m?

Saç?n yumu?akl??? ve saç telinin kal?nl??? öncelikle genetik özelliklere ba?l?d?r. Yap?lacak en do?ru ?ey bu tip saçlar için kremli ?ampuan ya da saç?n?za uygun ?ampuan ve saç kremi kullanmakt?r.

?ampuan ve besleyici bak?m kreminden olu?an Elidor Yumu?ak ve ?peksi Seri içerdi?i zengin bademya?? özü enerjisiyle ilk y?kamadan itibaren kuru saçlar? yumu?at?r, pürüzsüz bir görünüme kavu?turur.
Sirke saçlar? parlat?r m??

Sirke eskiden beri halk aras?nda saçlar? parlatmak amac?yla kullan?l?r. Saçlar?n sabun ile y?kand??? durumlarda sirkenin, sabundan dolay? saç üstünde olu?an mat tabakay? çözerek saç? parlatt??? do?rudur. Ancak ?ampuan ile y?kanan saçlarda bu tip bir matla?ma olmayaca??ndan sirke kullanmak gereksizdir. Herhangi bir faydas? yoktur.
?ekillendirici kullan?rken nelere dikkat etmeliyiz?

?ekillendirici seçiminde teknolojisine güvendi?imiz markalar? dikkate almal?y?z. ?ekillendirici olarak do?ru ürün seçildiyse ve do?ru ?ekilde kullan?l?yorsa saça zarar vermez. ?ekillendiriciler saç diplerine uygulanmamal?d?r çünkü bu saç derisinin hava almas?n? engelleyecektir. Ço?u ?ekillendirici için kullan?m sonras?nda saç mutlaka y?kanmal?d?r.

Ancak bu size zor geliyorsa Elidor krem 7/24’lerden saç tipinize uygun olan? seçebilirsiniz çünkü krem 7/24’ler saç?n?z?n kolay ?ekillenmesini sa?larken, saç?n?z için yararl? özler içerdi?inden kullan?m sonras? y?kanmas? gerekmez.
Saçlar?m? uzatmak istiyorum!

Normal olarak sa?l?kl? bir insan?n saç?n?n ayda ortalama 1-1.5 cm uzad??? kan?tlanm??t?r. E?er saç?n?z daha yava? uzuyorsa ve çok cans?z ise öncelikle saç?n genel sa?l??? ile ilgili önlem almak gerekir. Özellikle vitamin eksikli?i, hormonal de?i?iklikler ve genetik özellikler saç?n genel sa?l??? konusunda önde gelen faktörlerdir.

Uzun ve sa?l?kl? saçlara sahip olmak için saç bak?m?n?z? tam yapman?z saçlar?n?z?n k?r?lmas?na ihtimal vermemeniz gerekir. Bu da ?ampuandan sonra saç tipinize uygun saç bak?m kremini kullanarak olur. Saç da t?pk? cilt gibi y?kand?ktan sonra nemlendirilmeye ve beslenmeye ihtiyaç duyar.

?ampuandan sonra saç?n?za uygulayaca??n?z, saç tipinize uygun besleyici bak?m kremi, saçlar?n?z?n çok daha sa?l?kl? olmas?n?, esnekli?ini kaybetmemesini sa?layarak uzatman?z? kolayla?t?racakt?r.

Incoming search terms:

  • saça limon sürmek
  • saça limon sürmek zararlı mı
  • limon saça sürülürmü
  • limon saça zarar verir mi
  • saça limon sürmenin faydaları
  • saclara limon sürmek
  • saça limon sürmek zararlımı
  • bbeyaz salara limon
  • saça limon sürmek zararlı midir
  • limonu saça sürmek