Etiket arşivi: dişlerin çürümemesi için ne yapmak lazım

Diş Çürümesi

Di? çürüklerinin olu?mas?nda üç temel etmen bulunmaktad?r: Duyarl? bir di? yüzeyi, mikroorganizmalar için elveri?li yiyecek art?klar?, bunlar?n parçalanmas?na ve asit olu?umuna yol açacak mikroorganizmalar?n varl???. Besinler içinde di? çürümesine en çok neden olanlar karbonhidratlar, yani kabaca, ?ekerli g?dalard?r.

Di?ler düzenli olarak f?rçalan?r ve bak?mlar?na özen gösterilirse, mikroplar onlara zarar veremezler. Di? çürü?ü, di?te oyuklar yaparak di?in yap?s?n? bozan ve kendi kendine iyile?meyen bir hastal?kt?r.

Di?ler iyi temizlenmeyecek olursa, üzerinde besin art?klar? ve mikroplar birikir. A??z içerisindeki bakteriler yiyecek art?klar?ndaki ?ekerli maddeleri kullanarak onu saydam, yap??kan bir madde haline getirir ve di?ler üzerine yap??mas?n? sa?lar. Bu birikintilere plak denir. Bu plaklar bakterilerin di? üzerinde tutunmalar?n? da kolayla?t?r?rlar. Besinlerin tatland?r?lmas? için kullan?lan ?ekerli maddelerin içinde bulunan asit, di?lere zarar verebilir, ancak bakterilerin kendileri de asit olu?turabilmektedir. Asit di? minesinin erimesine neden olur. Böylece olu?an erime bölgelerinden giren mikroplar kolayca alttaki yumu?ak dokuya ula?abilirler.

Asitler di?in koruyucu tabakas? olan di? minesi üzerinde küçük delikçikler olu?turur. Bu delikler giderek geni?ler ve küçük oyuklar haline gelir. Di? minesinin erimesinden sonra çürük h?zla ilerler, alttaki tabakada geni? ve derin bir oyuk meydana getirir. Di? çürü?ü di? özüne do?ru ilerledikçe di?ler a?r?maya ba?lar. Çürük daha da ilerlerse di? özü bölgesinde ve çene kemi?i içerisinde cerahat olu?maya ve birikmeye ba?lar. Buna di? apsesi denir. E?er di? hekimi taraf?ndan daha ba?lang?c?nda tedavi edilmeyecek olursa çürük di? için daha zor, karma??k ve pahal? tedaviler gerekebilir. Di? pla??, di? etlerinin önemli hastal?k nedenlerinden biridir. Yemeklerden sonra di?lerin f?rçalanmas? ve di? ipi kullanarak yemek art?klar?n?n ç?kar?lmas? di?lerin çürümesini, di? eti hastal?klar?n?n olu?umunu ve ilerlemesini önler.

Di?lerin a?r?mamas? sa?l?kl? oldu?u anlam?na gelmez. Di? a?r?s?n?n olmas? için di? çürü?ünün çok ilerlemi? olmas? gerekir. Di? çürüklerinin tedavi edilebilir dönemde belirlenmesi için a?r? olu?mas?n? beklemeden senede en az iki kez di? hekimine giderek di?lerin muayene ettirilmesi gerekir. Di? hekimleri gerekti?inde di?lerin filmini çekerek gözle görünmeyen di? oyuklar?n? da belirleyebilirler.

Di? çürüklerinin erken dönemde tan?nmas? di?lerin kaybedilmesini engelleyebilir veya en az?ndan geciktirebilir. Bu hem sa?l?k aç?s?ndan, hem de sosyal ve ekonomik aç?dan önemli katk?lar sa?lar. A?za takma di? tak?lmas?na olan ihtiyac? azalt?r. Hiçbir ?ey kendi do?al di?lerimizin yerini tutamaz. Kal?c? di?lerin erken dökülmesi beslenme sorunlar?na neden olur. Do?al di?lerin uzun süre dayanmas?nda a??z ve di? bak?m?n?n önemi çok büyüktür.

Di? sa?l??? aç?s?ndan sularla ald???m?z flor da çok önemlidir. Sular?nda flor eksikli?i olan yerle?im yerlerinde di? çürüklerinin oran? çok artar. Bu nedenle florla ilgili olarak sa?l?k kurulu?lar?n?n önerilerine uyulmal?d?r.

Incoming search terms:

  • dilerin rmemesi iin ne yaplmal
  • insurgentrk olan dilerin lerlemesini azlatmamnn yollar
  • diş çürümesine neden olan faktörler
  • dişlerin çürümemesi için ne yapılmalı
  • insurgentçürük olan dişlerin lerlemesini azlatmamının yolları
  • diş çürüğü
  • diş çürüklerinin oluşumuna neden olan etmenler
  • dislerimin curumemesi icin napmaliyim