Etiket arşivi: diş kırılması neden olur

Diş Kırılması durumunda yapılması gerekenler ve tedavisi

- Yap?lmas? gerekenler:
Di? k?r?lmas? sonucunda 30 dakika içerisinde di? hekimine gidilmesi gerekir. E?er di? k?r?lmas?ndan sonra k?r?lan bölgede kanama olu?mu?sa gazl? bezle bas?nç yap?lmal?d?r. Buna ra?men kanama 15 dakika içerisinde durmad?ysa hemen en yak?n di? hekimli?ine gidilir. K?r?lan parçay? saklamak gerekir.

-Tedavi yöntemi:
K?r?k di?in onar?lmas?nda uygulanan yöntem genellikle yap??t?rma yöntemidir. K?r?k di?in k?r?ld??? bölge temizlenir, uygun ölçülerde parçalar haz?rlan?r ve yap??t?rma süresince bir kaç kez di?çi koltu?una oturmak gerekebilir. Di?inizle ayn? renk ve dokuda bir parça olu?turularak doktorunuz taraf?ndan gerçe?inden ay?rt edilemeyecek ?ekilde monte edilir. Parça k?r?k yüzeye yap??t?r?ld?ktan sonra ç?k?nt?lar törpülenerek pürüssüz bir hale getirilir.