Etiket arşivi: cilt kanserine iyi gelen bitkiler

Hangi kansere hangi bitki iyi gelir


Haber, Ege Üniversitesi T?p Fakültesi T?bbi Onkoloji Bilim Dal? ö?retim üyesi Doç. Dr. Canfeza Sezgin’in kaleme ald??? ”Hangi Kansere Hangi Bitki?” adl? kitap okurla bulu?tu.

Sezgin, kitab?n ön sözünde, günümüzde kanser tedavisinin ba?ar?s?n?n art?r?lmas? konusunda çok yo?un çal??malar yap?ld???n?, ara?t?rmalar?n önemli bir bölümünün ilaç geli?tirme çal??malar?n?n olu?turdu?unu belirterek, yeni ilaçlar?n geli?tirilmesinde karada ve denizde bulunan bitkilerden ve bitkilerde bulunan maddelerden faydalan?ld???n? vurgulad?.

Bugün kullan?lan ilaçlar?n önemli bir k?sm?n?n do?al ürünlerden geli?tirildi?ini ifade eden Sezgin, çal??malarda do?al ürünler içindeki çe?itli maddelerin kansere kar?? etkinliklerinini de?erlendirildi?ini ve etkili olan maddeler ayr??t?r?larak, ilaç geli?tirme safhas?na al?nd???n? belirtti.

Kanser tedavisinin, ?ifal? bitkilerin t?bbi tedavi amac?yla kullan?lmas? yoluyla yap?lmas?n?n hiçbir bilimsel fitoterapi (bitkilerle tedavi) otoritesi taraf?ndan kabul edilmedi?ine dikkati çeken Sezgin, ancak yay?mlanan makale ve ara?t?rmalarda, fitoterapik ürünlerin, kemoterapi, hormonal tedavi veya radyoterapi gibi kanser tedavilerinin yan?nda kullan?ld???n?n belirtildi?ini anlatt?.

Sezgin, birçok çal??man?n ilaç-ilaç etkile?imi oldu?u gibi ilaç-bitkisel tedavi aras?nda etkile?im olabildi?ini ve tedavinin etkinli?ini bozabildi?ini gösterdi?ini vurgulayarak, bu nedenle kanser tedavisini takip eden onkoloji veya hematoloji uzman?n?n, alternatif t?p yakla??mlar? ile ilgili bilgi sahibi olmas? gerekti?ini kaydetti.

AA muhabirinin kitapta yer alan bilgilerden derledi?i bilgiye göre, kanser tedavisinde etkili oldu?u belirtilen bitkiler ve etkili oldu?u kanser türleri ?öyle:

”- Aloe veran?n, hücre, hayvan ve insan çal??malar?nda ba????kl?k sistemini düzenleyici etkilerinin bulunmas? nedeniyle cilt kanserlerinden korunmada yararl? olabilece?i dü?ünülüyor.

– Ar? poleni, akci?er, beyin, kal?n ba??rsak, lösemi, malign, melanom, meme ve prostat kanserinde etkili. Ayr?ca akci?er kanserine kar?? koruyucu.

– Biberiye, akci?er, cilt, kal?n ba??rsak, lösemi ve meme kanserine kar?? koruyucu.

– Karay?lan otu, prostat kanserinin tedavisinde etkili.

– Brokoli, idrar yollar? ve idrar torbas?, kal?n ba??rsak ve meme kanserleri ile mücadelede etkili ayn? zamanda bu kanserlere kar?? da koruyucu.

– Bu?day çimi, meme kanserinde etkili.

– Cezayir menek?esi, çe?itli organ kanserleri, lenfoma ve löseminin tedavisinde yard?mc?. (Ancak, doktor kontrolü d???nda kullan?lmamas? gerekir. Zararl? yan etkiler yapabildi?i unutulmamal?)

– Çemenotu, kal?n ba??rsak, kar?n zar?, kemik, lösemi, meme kanserinin tedavisinde etkili.

– Çörekotu, akci?er, ba?-boyun, kal?nba??rsak, karaci?er, kar?n zar?, lösemi, lenfoma, meme, pankreas, prostat, yumu?ak doku kanserlerinin tedavisinde yard?mc?.

– Devedikeni, akci?er, ba?-boyun, idrar yollar? ve idrar torbas?, kal?n ba??rsak, prostat kanserine kar?? etkili.

– Dut, kanser hastalar?na destek g?da olarak dikkati çekiyor. Beyaz, kara ve k?rm?z? dut, yüzy?llard?r geleneksel Çin ve Japon t?bb?nda kullan?l?yor.

– Ekinezya, kal?n ba??rsak ve pankreas kanserinde etkili.

– Greyfurt, kansere kar?? koruyucu etkisi var. Ancak son y?llarda yeni anla??lan greyfurt-ilaç etkile?imleri unutulmamal?.

– Is?rganotu, prostat kanserinde etkili.

– Karahindiba, kal?nba??rsak, karaci?er, lösemi, malign melanom, meme ve rahim kanserinin tedavisinde yard?mc? olabilece?i dü?ünülüyor.

– Keten tohumu, kal?nba??rsak, malign melanom, meme ve prostat kanserinde etkili.

– K?z?lc?k, akci?er, ba?-boyun, kal?nba??rsak, karaci?er, meme, prostat, yemek borusu ve yumu?ak doku kanserlerinde etkili.

– Kudret nar?, ba?-boyun, cilt, idrar yollar? ve idrar torbas?, lenfoma, lösemi, malign melanom, meme ve prostat kanserlerinde etkili.

– Nar, ba?-boyun, kal?nba??rsak, lösemi, meme ve prostat kanserlerinde etkili. Nar?n, ayr?ca kansere kar?? koruyucu etkisi var.

– Ökseotu, akci?er, ba?-boyun, karaci?er, kar?n zar? ve meme kanserinde etkili.

– Sar?msak, meme kanserinde etkili. Sar?msak, ayr?ca kal?nba??rsak, mide ve prostat kanserlerine kar?? koruyucu etkisi bulunuyor.

– Üzümün, kansere kar?? koruyucu etkisi var. Günümüzde üzüm çekirde?i ve kabu?unda bulunan kimyasal maddelerin kuvvetli antioksidan oldu?u gösterilmi?tir. Üzümde bulunan kimyasal maddelerin, kanser, kalp-damar hastal???, santral sinir sistemi hastal?klar? üzerine koruyucu ve tedavi edici özellikleri oldu?u saptanm??t?r.

– Yabanmersini, kal?nba??rsak ve lösemide etkili.

– Ye?il çay, akci?er, ba?-boyun, beyin, kal?n ba??rsak, karaci?er, lenfoma, lösemi, malign melanom, meme ve prostat kanserinde etkili. Siyah çay?n fermente edilmemi? hali olan ye?il çay?n ayr?ca, kansere kar?? koruyucu özelli?i bulunuyor. Hem siyah hem de ye?il çay bol miktarda antioksidan madde içeriyor. ?çinde polifenoller daha yüksek oranda oldu?u için ye?il çay, siyah çaydan daha faydal?. Ye?il çay, kuvvetli antikanserojen, antioksidan ve kilo kaybettirici bir besin maddesi. Yeni yap?lan bir çal??ma, ye?il çay ve üzüm ekstraktlar?n?n (Kurutulmu? bitkilerden, özel yöntemler kullan?larak elde edilen, ilaç ham maddesi olarak da kullan?lan bitki özleri), kansere kar?? birbirlerinin etkilerini art?rd???n? ortaya koydu.

– Zencefil, akci?er, kal?n ba??rsak, karaci?er, lenfoma, lösemi, malign melanom, meme, mide, pankreas ve yumurtal?k kanserinde etkili. Zencefilin kanser hücrelerine etkisiyle ilgili laboratuvar çal??malar? yap?ld?. Bu çal??malarda, zencefilin akci?er, kal?n ba??rsak, malign melanom, meme, mide, karaci?er, pankreas, yumurtal?k kanseri ile lösemi ve lenfoma hücrelerini öldürdü?ü saptand?.

– Zerdeçal, ba?-boyun, cilt, idrar ollar? ve torbas?, kal?n ba??rsak, meme, mide, pankreas ve rahim a?z? kanserinde etkili. Yeni yap?lan çal??malar, zerdeçal?n normal olmayan hücrelerin ve kanser hücrelerinin ço?almas?n? engelledi?ini ortaya koydu. Zerdeçal?n, özellikle kanser hücrelerinin ya?amas?n? sa?layan enzimin aktivitesini azaltt??? belirlendi.

Incoming search terms:

  • idrar kesesi kanserine hangi bitki faydalıdır