Etiket arşivi: adaçayı nasıl yapılmalı

Adaçayı Ve Yararları


ADAÇAYI:Da?lar?n tepelerinde yabanî olarak kendili?inden yeti?en adaçay?, uzun yaprakl?, aç?k ye?il renkli, oldukça keskin kokulu bir bitkidir. Yaz ba??nda, haziran-temmuz gibi, çiçek aç?nca toplan?r ve kurutulur. Taze ye?il yapraklar? da kullan?labilir.

Adaçay?n?n Yararlar?: Gaz söktürücü etkisi nedeniyle mide ve ba??rsak gazlar?n? gidermede faydal?d?r. Sindirim sisteminin düzenli çal??mas?na yard?m eder. Mide bulant?s?n? keser. Uyar?c? etkisi ile kan dola??m?n? h?zland?r?r ve vücuda kuvvet ve dinçlik verir. Gö?üs aç?c? ve rahatlat?c? etkisi ast?m hastalar? için yararl?d?r. Di?leri beyazlat?r ve güçlendirir. Sinir sistemi üzerinde etkilidir: Sakinlik verir, çok sinirli ve gerginlik içinde olanlara faydal?d?r.

Adaçay? nas?l kullan?l?r? Adaçay? özellikle çay? yap?larak içilir. Ayr?ca, yemeklere ve çorbalara tat ve koku vermek için de kullan?l?r. Banyo suyuna kat?l?rsa vücuda zindelik verir. Özellikle hazmettirici ve gaz söktürücü özellikleri nedeniyle yemeklerden sonra içilmesi yararl?d?r. Ada çay? suyu ile a??zda gargara yap?l?rsa bademcik, di? eti ve bo?azlarda olu?an iltihaplar k?sa sürede iyile?ir.

Incoming search terms:

  • adaçayı nerede yetişir