Diş ağrısına pratik çözümler!

Di? a?r?s?na pratik çözümler!

Di? a?r?s? çekti?inizde evde yapabilecekleriniz neler? Di?e rak?, kolonya, aspirin koymak i?e yarar m??

Di? a?r?s? hiç beklenmedik bir zamanda ba?lar. Aksilik bu ya, genelde bir seyahatte, ak?amlar? veya hafta sonlar? olur… Di? doktoruna gitme imkân?m?z yoktur. ??te bu tür durumlarda di? a?r?s?na kar?? kendi kendimize önlem almam?z gerekir.

www.Hastane.com.tr yazar? Di? Hekimi Deniz Kald?r?m bu yaz?s? i?te bu durumlar için: Di? a?r?s? esnas?nda pratik çözümler nelerdir? Di? a?r?s? neden olur? Çene a?r?s? neden olur? A?r?n?n karakterine göre nedenini anlayabilir miyiz? Di? hassasiyetine kar?? ne yapmal?y?z? Di? a?r?s?yla ilgili merak edilenleri okurlar? için kaleme ald?.

Di? A?r?lar?n?n Sebepleri

Di? Minesinin A??nmas?, Di?eti hastal?klar?, Di? çürükleri ve Di? Abseleri, Gömülü Di?ler (yirmilik di?ler), Sinüzit gibi a??z d??? hastal?klar olarak s?ralanabilir.

Di? a?r?lar? nedenleri aras?nda en s?k görülen di? çürükleri oldu?unu ifade eden www.Hastane.com.tr yazar? Dt. Deniz Kald?r?m; “Toplumun %97’sinde di? çürüklerine rastlanmaktad?r. Bu durum özellikle yetersiz veya kötü a??z hijyeninden kaynaklanmaktad?r.” Dedi.

A??z içine yerle?en bakteriler ?ekerli ve unlu yiyecek kal?nt?lar? ile asit olu?turur ve bu da di?in koruyucu tabakas?n? zay?flatarak çürüklere sebep olur. Di? a?r?lar? genellikle zonklama biçiminde ve son derece rahats?z edici olarak hissedilir. A?r? gittikçe ?iddetlenir ve bazen dayan?lmaz bir hal al?r. Özellikle abse gibi iltihabi bir durum mevcutsa d??ar?dan fark edilecek kadar ?i?liklere sebep olabilir. S?cak – so?uk hassasiyeti ve di?e bast?r?nca hassasiyet artar. Di?lerde minik k?r?lmalar görülebilir.

Di? A?r?lar?n?z? ?hmal Etmeyin

Di? a?r?s? ba?lad???nda zaman kaybetmeden bir di? hekimine gitmekte yarar vard?r. Çünkü di? a?r?s? sebeplerinden de anla??laca?? gibi, a?r? kendi kendine geçme özelli?i göstermez ve tedavi gerektirir.

Di?iniz a?r?yorsa, ?i?lik varsa, s?zl?yorsa, çekilmez bir hal al?yorsa www.Hastane.com.tr yazar? Kald?r?m Di? a?r?s?na pratik çözümler için yap?lmas? gerekenleri en ince detaylar?yla anlatt?.

??te püf noktalar..

Di? A?r?s? Tedavisi (Di? A?r?s?na Pratik Çözümler)

• Kesinlikle a?r?yan di? üzerine ASP?R?N ya da herhangi bir a?r? kesici ilaç uygulanmamal?d?r. Kimyasal yap?lar? sebebi ile bu gibi ilaçlar di?etinde ve çevredeki yumu?ak dokularda tahri?lere sebep olabilmektedir

• A?r?yan di? üzerinde ve di?lerin aras?nda bulunan g?da art?klar?, di? f?rças? ve di? ipi kullan?larak temizlenmeli ve yar?m su barda??na yar?m çay ka???? tuz ilave ederek kar??t?r?lmal? ve bu tuzlu su ile a??z iyice çalkalanmal?d?r.

• Di? hekimine gitmeden önce a?r? kesici bir ilaç al?nabilir.

• E?er iltihap nedeni ile yüzde ?i?lik olu?mu?sa o bölgeye so?uk kompres yap?lmal?d?r.

• Di? üzerinde çürük nedeni ile oyuk olu?mu?sa buraya çok az karanfil ya?? (eugenol) emdirilmi? pamuk konulabilir. Eugenol a?r?n?n hafiflemesini sa?layacakt?r. Bir an önce di? hekimine ba?vurulmal?d?r.

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− dört = 4

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>