Kadın cinsel organı ve işlevi

Kad?n cinsel organ? ve i?levi

Kad?n cinsel organlar?n? ve d?? organlar olarak ikiye ay?rarak daha kolay anlayabiliriz. ?ekil: 1’de gördü?ünüz gibi, içerde biri sa?da, biri solda olmak üzere iki yumurtal?k bulunur. Bu yumurtal?klar tuba veya tüp de denilen Fallop kanallar? ile rahime ba?lan?r. Rahim de vajina dedi?imiz silindir ?eklinde bir boru ile d??ar? aç?l?r. Her ay bu yumurtal?klardan birinden bir yumurta yumurtlan?r, kanallardan geçerek rahime gelir. Bu yumurta, erkek bo?ald???nda ç?kan meni içindeki erkek yumurtalar? ile kar??la??p döllenirse, gebelik olu?ur. Döllenme olmazsa, bu yumurta ve rahimin iç tabakas?ndaki dokular her ay adet kanamas? ile d??ar? at?l?r.

Vajina
dedi?imiz 10-15 cm.lik boru, tamamen esnek kaslardan olu?mu?tur. D??ardan bak?ld???nda, duvarlar? birbirine yap???k gibi durur, kendine mahsus bir ?ekli yoktur, içine giren cismin ?eklini al?r. Parma??m?z? soktu?umuzda parma??m?z kadar, penis girdi?inde penis kadar ve do?umda yeni do?an bir çocu?un kafas? kadar geni?ler. Büzgülü bir ete?i farkl? kilolardaki kad?nlar?n giydi?ini dü?ünün; etek giyilmeden ince ve çok büzgülüdür. ?nce belli biri giydi?inde biraz geni?ler ve büzgüleri azal?r, ?i?man biri giydi?inde ise büyür ve büzgüler kaybolur. Vajinan?n içine giren cisme göre esneyip geni?leme yetene?i de böyledir. Fizyolojik olarak vajinan?n iç üçte ikilik bölümünde sinir ucu yoktur, yani ne ac? duyabilir ne de zevk alabilir. Vajinan?n yaln?zca d?? üçte birlik bölümünde sinir uçlar? vard?r. ?ekil 2´de kad?n iç cinsel organlar?n?n yan kesitini görüyorsunuz. En önde, idrar torbas? /mesane ve idrar yollar?n?n d??ar? aç?ld??? üretra, onlar?n arkas?nda rahim ve d??ar? aç?ld??? vajina, en arkada da barsaklar ve d??ar? aç?ld?klar? makat yer al?r.

?ekil 3´te kad?n d?? cinsel organlar?na bakarsak, en d??ta büyük dudaklar, daha içte küçük dudaklar, önde bu büyük ve küçük dudaklar?n birle?ti?i yerde, halk aras?nda b?z?r da denilen, klitoris dedi?imiz, küçük ?ekilsiz bir et parças? vard?r. Klitoris çok önemlidir, çünkü kad?n cinsel organlar? içinde en fazla sinir ucu içeren, en duyarl? ve her zaman kad?n orgazm?n?n teti?ini çeken bölümdür. Küçük dudaklar?n içinde,önden arkaya do?ru, küçük bir delik görünür, bu idrar yolunun, üretran?n d??ar?ya aç?ld??? yerdir. Daha arkada biraz daha büyük görünen yer, adet kanamas?n?n d??ar? ç?kt???, cinsel birle?mede penisin girdi?i ve do?umda bebe?in do?du?u yer olan vajinan?n a?z?d?r. Vajina a?z?ndaki kaslarla klitoris aras?nda sinirsel ba?lant?lar vard?r. Bu ba?lant?lar sayesinde, cinsel birle?me s?ras?ndaki duyumlar, orgazm?n kayna?? olan klitorise iletilir. Dudaklar?n d???nda, en arkada görünen delik ise barsaklar?n d??ar?ya aç?ld??? yer olan makatt?r.

Kad?nlar cinsel etkinlik s?ras?nda, düzenli fizyolojik olaylar zinciri ?eklinde cinsel yan?t verirler. Cinsel yan?t a?amalar? erkekte de oldu?u gibi, cinsel istek, cinsel uyar?lma, orgazm ?eklinde s?ralan?r. Her a?amadaki aksakl?k, kendisinden sonraki a?amalar? da olumsuz etkileyebilir. Cinsel iste?imizi genel durumumuz, sa?l???m?z, kulland???m?z ilaçlar, i? ve sosyal ya?am?m?z, gündelik sorunlar?m?z, adet döngümüz, cinsel e?imizle olan ili?kimiz, duygular?m?z gibi pek çok faktör etkileyebilir. Ki?isel ve durumsal farkl?l?klar olmas?na ra?men, genellikle kad?nlar?n cinsel aç?dan uyar?lma süresinin fizyolojik olarak erkeklerden daha uzun oldu?u kabul edilir.

Cinsel uyar?lmam?zda, cinsel iste?imizin oldu?u kadar yeterli fiziksel uyar?y? al?p almamam?z?n da önemli rolü vard?r. Bedenin duyarl? bölgeleri ve tercih edilen uyar?lma biçimleri ki?iden ki?iye de?i?iklikler gösterebilir. Ama bütün kad?nlar?n cinsel organlar?n?n en fazla sinir ucu bulunan, en duyarl? bölümü klitoristir. Dolay?s?yla klitorisin fiziksel uyar?y?, uygun ?ekilde ve yeterli süre almas? gereklidir. Cinsel birle?me s?ras?nda penis vajina içinde hareket eder. Kad?n cinsel organlar?n?n yap?s?na bakt???m?zda, bu kad?n için en uyar?c? durum say?lamaz. Penisin vajina içindeki hareketi, d??ar?da yer alan klitorisi do?rudan uyaramaz, vajinan?n 2/3 lük iç bölümü duyars?zd?r, d?? 1/3 lik bölümündeki uyar?lar, klitorise iletilirse de, bu dolayl? bir uyar?d?r ve bir çok kad?n?n do?rudan klitorisinin uyar?lmas?na ihtiyac? vard?r.

Baz? kad?nlarda, cinsel birle?me öncesinde klitoris yeterince uyar?l?rsa, birle?me s?ras?ndaki dolayl? uyar? yeterli olur. Baz?lar?n?n ise cinsel birle?me s?ras?nda da, do?rudan klitoris uyar?s?n?n sürdürülmesine ihtiyac? vard?r. Cinsel uyar?lma s?ras?nda, bedenimizde de?i?iklikler olur, kan dola??m? ve solunum h?zlan?r, kas gerginli?i artar, cinsel organlar?n duru? biçimleri de?i?ir, bu bölgeye kan dolar, büyük ve küçük dudaklar, klitoris ve meme ba?lar? kabar?r, renkleri koyula?abilir. Bartolin bezlerinden vajinaya salg?lanan kaygan s?v? miktar? artar ve d?? cinsel organlar ?slan?r. Bu s?rada vajinadaki durum de?i?iklikleri, vajina a?z?nda hafif bir geni?leme ve aç?lma yarat?r. Vajinadaki aç?lma ve ?slanma, kad?n?n cinsel aç?dan uyar?ld???n? gösterdi?i gibi, ayn? zamanda cinsel birle?me s?ras?nda penisin vajinaya kolayca girmesini de sa?lar.

Cinsel uyar?lma düzeyi artt???nda orgazm olu?ur. Kad?n orgazm?, kar?n içi ve cinsel organlar çevresindeki kaslar?n ritmik kas?lmalar? ve buna e?lik eden zevkli duyumlardan ibarettir. Asl?nda orgazm?n tam ve doyurucu bir tan?m?n? yapmak pek mümkün de?ildir. Ama her kad?n orgazm olup olmad???n? anlar. Eskiden kad?nlarda klitoristen ve vajinadan kaynaklanan iki tip orgazm oldu?u dü?ünülürdü. 1970´lerden sonra kad?n cinselli?inin fizyolojisi konusundaki bilgimiz artt? ve kad?n orgazm?n?n teti?ini her zaman klitorisin çekti?i anla??ld?. Ama cinsel konulardaki bilgisizlik ve yanl?? cinsel inan??lar?n yayg?nl??? nedeniyle, günümüzde de birçok kad?n orgazm olu?turacak uygun ve yeterli uyar?y? almad??? halde, kendisinin cinsel aç?dan yan?ts?z oldu?unu dü?ünür. Kad?nlar?n cinsel aç?dan uyar?lmalar? ve orgazm olmalar? için, klitorisin yeterli uyar?y? almas? gerekir. Kimi kad?na uzun süreli do?rudan fiziksel uyar? gerekir, kimisi k?sa süreli do?rudan fiziksel uyar?y? izleyen cinsel birle?me s?ras?ndaki dolayl? uyar? ile orgazm olur, kimisi için de cinsel birle?me s?ras?nda do?rudan klitoris uyar?s?n?n sürdürülmesi ?artt?r. Cinsel birle?me s?ras?nda, vajina a?z?ndaki kaslardan iletilen duyumlarla, yani dolayl? uyar? ile orgazm olan kad?nda da, orgazm?n kayna?? gene klitoristir. Ayn? kad?n için de günden güne, dönemden döneme de?i?iklikler olabilir. Genellikle kad?n?n ya??,dolay?s?yla cinsel deneyimi artt?kça, cinsel uyar?lma ve orgazm süresi k?sal?r. Burada kendi bedenini ve cinsel tepkilerini ö?renmenin rolü vard?r.

Orgazmdan sonraki dönemde bedensel i?levler ve cinsel organlar, uyar?lma öncesindeki normal durumlar?na geri dönerler. Kad?nlar?n cinsel uyar?lmalar? erkeklere göre daha yava? oldu?u gibi, orgazmdan sonra normal durumlar?na dönmeleri de daha uzun sürer. Bu nedenle baz? kad?nlar, orgazm sonras? cinsel uyar?lmalar? azalmad???ndan, erkeklerden farkl? olarak pe? pe?e birkaç kere de orgazm olabilirler.

Incoming search terms:

  • cinsel organların birleşmesi video
  • kadın cinsel organı

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ iki = 11

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>